EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1618
U Zagrebu, 20.04.2022.

Na temelju članka 32. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, temeljem Odluke Upravnog vijeća Bolnice od 18. veljače 2022., i suglasnosti Grada Zagreba od 28. veljače 2022., a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. ožujka 2022., ravnateljica Kliničke bolnice “Sveti Duh” prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

o izboru i imenovanju predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo

Prof.dr.sc. Ratko Matijević, dr.med., izabire se i imenuje predstojnikom Klinike za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice “Sveti Duh”, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od dana zasnivanja radnog odnosa u Bolnici.

Obrazloženje

Dana 11. ožujka 2022., Klinička bolnica „Sveti Duh“ objavila je Natječaj za izbor i imenovanje predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo, temeljem Odluke Upravnog vijeća Bolnice od 18. veljače 2022. i suglasnosti grada Zagreba od 28. veljače 2022.
Na natječaj je u natječajnom roku zaprimljeno ukupno 6 prijava, od kojih je 5 potpunih i uzetih u daljnje razmatranje. Povjerenstvo od 5 članova je analiziralo pristigle prijave, te je dana 11. travnja 2022. održalo formalne razgovore sa svih pet kandidata. Temeljem obavljenih razgovora te analizom prijava i priloženih planova i programa za razvoj klinike u mandatnom razdoblju, Povjerenstvo je predložilo ravnateljici Bolnice izbor prof.dr.sc. Ratka Matijevića, dr.med.

Sukladno članku 32. Statuta kliničke bolnice „Sveti Duh“, odluku o izboru i imenovanju donosi ravnatelj. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content