EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 i 147/20), članka 38. do 42. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), te članaka 22. do 24. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Upravno vijeće Kliničke bolnice „Sveti Duh“, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021., u provedbi Javnog natječaja objavljenog 17. studenog 2021., donijelo je sljedeću

 

ODLUKU

O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJA KLINIČKE BOLNICE „SVETI DUH“

 

Prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., izabire se na radno mjesto ravnateljice Kliničke bolnice „Sveti Duh“ te se imenuje ravnateljicom Kliničke bolnice „Sveti Duh“ na vrijeme od četiri godine, u razdoblju od dana 4. siječnja 2022. do dana 4. siječnja 2026.

 

 OBRAZLOŽENJE

Sukladno odredbama članaka 38. do 42.  Zakona o ustanovama  i članka 24. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 17. studenog 2021. objavljen je Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Rok za primanje prijava na Javni natječaj trajao je 15 dana od dana objave Javnog natječaja te je istekao dana 2. prosinca 2021.

Na Javni natječaj su u propisanom roku zaprimljene  tri prijave, slijedećih kandidata:

Prijava Ur.broj:  011/6980 od 29. studenog 2021. – prof.dr.sc. Ana- Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Prijava Ur.broj: 011/7105  od 1. prosinca 2021. – prof.dr.sc. Dragan Jurčić, dr.med.

Prijava Ur.broj: 011/7098  od 2. prosinca 2021. – prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Sve pristigle prijave su pravodobne i potpune te podnositelji svih triju prijava ispunjavaju sve uvjete iz Javnog natječaja propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama i Statutom Bolnice.

Upravno vijeće je razmotrilo životopise i planove i programe kandidata za razvoj Bolnice te je dana 20. prosinca 2021. održalo razgovore sa svim kandidatima.

Nakon razmatranja svih životopisa te planova i programa razvoja Bolnice, kao i  obavljenih razgovora s kandidatima, Upravno vijeće je ocijenilo plan i program razvoja Bolnice kandidatkinje prof.dr.sc. Ane-Marie Šimundić, spec.med.biochem. najkvalitetnijim, te je donijelo odluku o izboru kandidatkinje prof.dr.sc. Ane- Marie Šimundić, spec.med.biochem. ravnateljicom Bolnice.

Vrijeme od četiri godine na koje je imenovana izabrana kandidatkinja propisano je člankom 39. stavak 2. Zakona o ustanovama,  člankom 59. stavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člankom 22. stavak 2. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Slijedom navedenoga, Upravno vijeće je donijelo Odluku kao u izreci.

  

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može tužbom pobijati ovu Odluku zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju. O tužbi odlučuje sud nadležan za radne sporove.

                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća
Kliničke bolnice „Sveti Duh“

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            prof.dr.sc. Darko Kaštelan

Ur.broj: 01-2441

Skip to content