EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

                                               

Ur.broj: 01-03-5692

Zagreb, 2. srpnja 2024.

 

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 7. lipnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

 

ODLUKU

 

David Mazor, Ivana Bogović, David Lukina, Jelena Šijan, Luka Kazić i Ljiljana Horvat  izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      V.D. RAVNATELJA BOLNICE

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content