EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5278
Zagreb, 6. lipnja 2024.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. svibnja 2024., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Tijana Belamarić, Ana Marija Dekanić, Petra Posavec i Marijana Raič izabiru se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                            V.D. RAVNATELJA BOLNICE 
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content