EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Broj: 01-03-3156
U Zagrebu, 12. ožujka 2024.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravstva, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 26. siječnja 2024., v.d. ravnatelj KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi

ODLUKU

  1. Anita Šimić, mag.pharm.  izabire se za rad na radnom mjestu magistra farmacije na specijalizaciji iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo, u KLINIČKOJ BOLNICI SVETI DUH.
  2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
  3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Služba za upravljanje ljudskim potencijalima KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH, radi zasnivanja radnog odnosa. Anita Šimić, mag.pharm. dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
  4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati sljedeći pristupnik, sudionik navedenog natječaja, sukladno konačnoj bodovnoj listi.
  5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.
  6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH, dana 13. ožujka 2024.

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/2015, 100/2018, 33/2023) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

V.D. RAVNATELJA
doc.dr.sc. Igor Alfirević,dr.med.

Odluka se dostavlja:
1. Aniti Šimić, mag.pharm.
2. Voditeljici Bolničke ljekarne
3. Službi za upravljanje ljudskim potencijalima x 3

Skip to content