EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Broj: 01-03-190
U Zagrebu, 08. siječnja 2024.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravstva, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 29. studenoga 2023., v.d. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi

ODLUKU

  1. Luka Županović, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz otorinolaringologije, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.
  2. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.
  3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Služba za upravljanje ljudskim potencijalima Kliničke bolnice „Sveti Duh“, radi zasnivanja radnog odnosa. Luka Županović, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.
  4. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.
  5. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovani je dužan započeti specijalističko usavršavanje.
  6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 09. siječnja 2024.

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/2015., 100/2018., 33/2023.) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

                                                                                              V.D. RAVNATELJ 
doc.dr.sc. Igor Alfirević,dr.med. 

Odluka se dostavlja:
1. Luki Županoviću, dr.med.
2. Predstojniku Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata
3. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Skip to content