EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5691
Zagreb, 9. listopada 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 8. rujna 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

I. Viktorija Adžijević, Patricia Bogdanović, Valentina Kruljac, Ema Daić, Lucija Marinić i Stela Severin izabiru se za rad na radnom mjestu „primalja asistentica – pripravnik“, na određeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. 

II. Zahtjev za obavljanje pripravničkog staža izabranih kandidata upućuje se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti. 

III. Ugovor o radu na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža izabranih kandidata sklopit će se nakon dobivanja suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                     V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                    doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content