EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-5081
Zagreb, 15. rujna 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 21. kolovoza 2023., v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., donosi sljedeću

ODLUKU

Ivana Škoc izabire se za rad na radnom mjestu „primalja asistentica“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor v.d. ravnatelja Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                                          V.D. RAVNATELJA BOLNICE
                                                                            doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med.

Skip to content