EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3778
Zagreb, 19. srpnja 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 23. lipnja 2023., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi sljedeću

ODLUKU

Lorena Vučen-Savanović, Klara Oremuš, Lana Ćaćić, Martina Štrkalj,  Jakov Oremuš, Lana Dačnik, Ana-Marija Babić i Elena Zorić izabiru se za rad na radnom mjestu „medicinska sestra/tehničar“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                                RAVNATELJICA BOLNICE 
                                                           prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content