EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3395
Zagreb, 27. lipnja 2023.

Ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O D L U K U

I. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-3287 od 15. lipnja 2023. kojom izabran Marijan Kamenjašević, univ.spec.pyrotechn., za rad na radnom mjestu „pročelnik Službe sigurnosti i zaštite ljudi, imovine i okoliša“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“. 

II. Tomislav Čulina, struč.spec.ing.sec., izabire se za rad na radnom mjestu „pročelnik Službe sigurnosti i zaštite ljudi, imovine i okoliša“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 15. lipnja 2023., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-3287 kojom je izabran  Marijan Kamenjašević, univ.spec.pyrotechn., za rad na radnom mjestu „Službe sigurnosti i zaštite ljudi, imovine i okoliša“, na neodređeno vrijeme.

Dana 26. lipnja 2023. Marijan Kamenjašević, univ.spec.pyrotechn., je pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto njega na radno mjesto „pročelnik Službe sigurnosti i zaštite ljudi, imovine i okoliša“ izabran slijedeći kandidat sa liste prvenstva.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

                                             RAVNATELJICA BOLNICE
  prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content