EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Broj: 01-03-3751

U Zagrebu, 20. rujna 2021.

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 18. kolovoza 2021., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

1.  Ivona Bebić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

2. Imenovana će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

3. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanu će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa. Ivona Bebić, dr.med., dužna se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

4. Ukoliko se imenovana ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustala od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

5. Ugovor o radu s imenovanom će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravstva za specijalističko usavršavanje imenovana je dužna započeti specijalističko usavršavanje.

6. Ova Odluka javno će se objaviti na Oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 22. rujna 2021.

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na Oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

Ravnatelj
prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Odluka se dostavlja:
1. Ivoni Bebić, dr.med.
2. Pročelnici Objedinjenog hitnog bolničkog prijama
3. Odjelu kadrovskih poslova

 

Skip to content