EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-1283
Zagreb, 8. ožujka 2023.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 10. veljače 2023., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi sljedeću

ODLUKU

Katja Rajić, bacc.med.lab.diagn. izabire se za rad na radnom mjestu „stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike“, na određeno vrijeme, u Zavodu za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 8 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content