EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-4966
Zagreb, 21. listopada 2022.

Na temelju članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 19. rujna 2022., ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem., donosi slijedeću

ODLUKU

Josipa Marić Sabadoš, dr.med., izabire se za rad na radnom mjestu „liječnik/ica specijalist/ica fizikalne medicine i rehabilitacije“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke kandidati koji nisu izabrani mogu izjaviti prigovor ravnateljici Bolnice u roku 15 dana od dana objave ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content