EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3276
Zagreb, 15. srpnja 2022.

Ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O D L U K U

I. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-3167 od 8. srpnja 2022.

II. Nikol Kanđera, univ.bacc.eoc., izabire se za rad na radnom mjestu „viši referent nabave“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 8. srpnja 2022., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-3167 kojom je Martina Povalec Dragičević, mag.eoc., izabrana za rad na radnom mjestu „viši referent nabave“, na neodređeno vrijeme.

Dana 15. srpnja 2022. Martina Povalec Dragičević, mag.eoc., je izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto „viši referent nabave“ izabrana Nikol Kanđera, univ.bacc.eoc.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content