EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
1 (Demo)

Ur.broj: 01-03-3167
Zagreb, 8. srpnja 2022.

Ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

O D L U K U

I. Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-2870 od 23. lipnja 2022.

II. Martina Povalec Dragičević, mag.eoc., izabire se za rad na radnom mjestu „viši referent nabave“, na neodređeno vrijeme, u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 23. lipnja 2022., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-2870 kojom je Martina Mikelin, univ.bacc.oec., izabrana za rad na radnom mjestu „viši referent nabave“, na neodređeno vrijeme.

Dana 08. srpnja 2022. Martina Mikelin, univ.bacc.oec., je pisanim putem izvijestila KB „Sveti Duh“ da odustaje od zapošljavanja u KB „Sveti Duh“ te je umjesto nje na radno mjesto „viši referent nabave“ izabrana Martina Povalec Dragičević, mag.eoc.

Stoga je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

RAVNATELJICA BOLNICE
prof.dr.sc. Ana-Maria Šimundić, spec.med.biochem.

Skip to content