EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
3 (Demo)

Temeljem članka 121. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2021. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

N A T J E Č A J

 1. Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:
1. Gastroenterologije 1 izvršitelj
2. Ginekologije i opstetricije 1 izvršitelj
3. Hematologije 1 izvršitelj
4. Hitne medicine 1 izvršitelj
5. Kliničke mikrobiologije 1 izvršitelj
6. Neurologije 1 izvršitelj
7. Oftalmologije i optometrije 2 izvršitelja
8. Ortopedije i traumatologije 1 izvršitelj
9. Plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije 1 izvršitelj
10. Vaskularne kirurgije 1 izvršitelj

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,
 2. Životopis,
 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,
 4. Presliku diplome,
 5. Presliku odobrenja za samostalan rad,
 6. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 7. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
 8. Presliku nagrada za vrijeme studija,
 9. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
 10. Pisani dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi objavljeni u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI- ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni „in extenso“ (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali objavljeni radovi i objavljeni sažetci (ako je pristupnik prvi autor ili koautor).
 11. Popis objavljenih radova u kojem radovi trebaju biti grupirani prema kategorijama Pravilnika i preslike radova
 • za radove objavljene u časopisima indeksiranim u CC, SCI, SSCI – priložiti potvrdnicu Knjižnice Medicinskog fakulteta o indeksiranosti;
 • za sve objavljene radove priložiti presliku iz koje su jasno vidljivi podaci o publikaciji u kojoj su objavljen.
 1. Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:

a) Presliku svih ugovora o radu i

b) Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji             HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapismora biti izdan za           vrijeme trajanja ovoga natječaja.

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici  Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji u točki 7. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, uzet će se u obzir težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno u točki 12. ovoga Natječaja biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 i na mrežnoj stranici Bolnice www.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni radu trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content