EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 19. i 32. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ doc.dr.sc. Igor Alfirević, dr.med., raspisuje

INTERNI OGLAS

Za izbor i imenovanje na sljedeća radna mjesta odgovornih osoba u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste), na mandatno razdoblje od četiri godine:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu Predstojnik/ca Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (m/ž)
Uvjeti:
– VSS, završen medicinski fakultet;
– specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;
– doktorat znanosti iz područja rada Klinike;
– znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;
– najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

II. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu Pročelnik/ca Zavoda za ortopediju (m/ž)
Uvjeti:
– VSS, završen medicinski fakultet;
– specijalizacija iz ortopedije,
– doktorat znanosti iz područja rada Zavoda;
– znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent ili naslov primarijus;
– najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine te radnici na radnim mjestima iz ovog internog oglasa podliježu reizboru.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza iz točke „uvjeti“, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, životopis te plan i program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Interni oglas, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata bit će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Kandidati koji imaju pravo na privremenu zaštitu, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine br. 70/15 i 127/17) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine (KLASA: 022-03/22-04/77, URBROJ: 50301-21/21-22-2) – 022-03-22-04-77_3-07-03.pdf (gov.hr), trebaju uz životopis i preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, dostaviti i iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na interni oglas pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o tom statusu prema posebnom propisu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na interni oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), dužan je u prijavi na interni oglas pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na interni oglas pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Prijave na interni oglas se podnose u roku od 8 dana od dana objave internog oglasa, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Interni oglas (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci/stručnoj spremi.

Molimo kandidate da u prijavi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu prijavu s pripadajućom dokumentacijom.
Kandidati će o rezultatima internog oglasa biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu prijava, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Izrazi koji se koriste u ovom internom oglasu, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj interni oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na interni oglas dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu izbora i imenovanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Klinička bolnica “Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content