EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

3-2-thegem-blog-default

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15, 100/18, 33/23, dalje u tekstu: Pravilnik), a sukladno Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2022. godinu odobrenom o strane Ministarstva zdravstva dopisom KLASA: 131-01/21-01/271, URBROJ: 534-07-2-3/7-22-03 od 11. svibnja 2022. godine, Planu specijalizacija i užih specijalizacija za 2023. godinu odobrenom o strane Ministarstva zdravstva dopisom KLASA: 131-01/23-01/175, URBROJ: 534-07-2-2/7-23-03 od 02. lipnja 2023. godine i Dopuni Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2023. godinu odobrenoj o strane Ministarstva zdravstva dopisom KLASA: 131-01/23-01/175, URBROJ: 534-07-2-2/7-23-06 od 15. rujna 2023. godine, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice Sveti Duh raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

1. Neurologije – 2 izvršitelja,
2. Otorinolaringologije – 2 izvršitelja,
3. Fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršitelj.

Opći uvjeti:

– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
– odobrenje za samostalan rad.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda kandidata:

– duljina trajanja studija, opći prosjek ocjena studija, nagrade za vijeme studija, poslijediplomski studij – doktorski studij, stručne i znanstvene aktivnosti, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Radi prijave na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

1. Potpisanu prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se kandidat prijavljuje, adrese stanovanja, adrese elektroničke pošte i broja telefona,
2. Životopis,
3. Presliku diplome,
4. Presliku odobrenja za samostalan rad,
5. Presliku domovnice ili drugi dokaz o državljanstvu,
6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
7. Presliku vjenčanog ili rodnog lista ako osobni podaci nisu istovjetni na priloženim dokumentima.

Radi uvrđivanja redoslijeda, kandidati uz prijavu dostavljaju i preslike sljedećih dokumenata:

1. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
2. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je kandidat studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
3. Presliku nagrada za vrijeme studija (ako ih je kandidat ostvario),
4. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija (ako ga je kandidat upisao),
5. Popis objavljenih radova i kopije radova (grupirati prema kategorijama sukladno Pravilniku). Za radove indeksirane u CC, SCI, SSCI potrebno je priložiti potvrdu o indeksiranosti iz knjižnice Medicinskog fakulteta ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne osobe. Za sažetke objavljene u časopisu potrebno je priložiti kopiju s jasno vidljivim bibliografskim podacima, a za one objavljene u knjizi ili zborniku sažetaka potrebno je priložiti kopiju stranice sažetka kao i naslovne stranice same publikacije.
6. Ako je kandidat radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:
a) Presliku svih ugovora o radu i
b) Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapis ne smije biti stariji od 30 dana.

Natječaj za prijam specijalizanata i bodovanje kandidata provode se sukladno Pravilniku.
Prijava mora biti potpisana, a ostala dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama.
Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici Sveti Duh, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju (navesti redni broj i naziv specijalizacije) – ne otvarati“, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Ako se kandidati prijavljuju za više specijalizacija, za svaku je potrebno dostaviti posebnu prijavu sa svom pripadajućom dokumentacijom.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju kojom dokazuju navedeno pravo.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su pozvati se na to pravo te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dužni su se pozvati na to pravo te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz čl. 103. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su pozvati se na to pravo te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o invaliditetu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 32/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03, 148/13, 98/19), dužni su pozvati se na to pravo te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze o navedenom pravu.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Kliničkoj bolnici Sveti Duh da kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, koristi i dalje obrađuje dostavljene osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Bodovanje i razgovor obavit će se samo sa kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja. Lista kandidata s istaknutim bodovima biti će objavljena na oglasnoj ploči Kliničke bolnice Sveti Duh, Zagreb, Sveti Duh 64, 3. kat hodnik Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj.
Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Razgovori sa kandidatima obavit će se u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.
Na razgovoru su kandidati obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.
Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, kandidati mogu podnijeti putem e-maila na adrese specijalizacije@kbsd.hr .
Odluka o izboru specijalizanata objavit će se na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Kliničke bolnice Sveti Duh www.kbsd.hr , u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom. Ako izabrani kandidat s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo može predložiti ravnatelju izbor prvog sljedećeg kandidata prema broju bodova.
Sve ostale objave, obavijesti i rokovi vezani za provedbu natječaja propisani su odredbama Pravilnika.
S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.
Klinička bolnica Sveti Duh pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Klinička bolnica Sveti Duh

Skip to content