EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022) i članka 19. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, v.d. ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa:

1/ na neodređeno vrijeme:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu viši stručni savjetnik (m/ž)
Uvjeti:
– završeni ekonomski fakultet (VSS) ili preddiplomski studij ekonomskog smjera(VŠS)
– poznavanje rada na računalu
– 2 godine za VSS odnosno 3 godine za VŠS radnog iskustva u struci

II. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu financijski knjigovođa (m/ž)
Uvjeti:
– završena srednja ekonomska škola (SSS)
– poznavanje rada na računalu
– 1 godina radnog iskustva u struci

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu sistem administrator za jednostavne klijentske IT sustave (m/ž)
Uvjeti:
– srednja škola sa iskustvom na konfiguraciji IT sustava u zdravstvenom okružju ili preddiplomski studij sistem administratorskog usmjerenja ili općeg informacijskog/informatičkog smjera, SSS/VŠS
– 1 godina radnog iskustva u struci

IV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni referent (m/ž)
Uvjeti:
– završena srednja škola upravnog smjera (SSS)
– poznavanje rada na računalu
– 1 godina radnog iskustva u struci

V. 10 (deset) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica u Službi za uslužne djelatnosti (m/ž)
Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

VI. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhar u Službi bolničke prehrane (m/ž)
Uvjet:
– završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

2/ na određeno vrijeme:

VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirka u Službi za uslužne djelatnosti, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza iz točke „uvjeti“, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:
– 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektroničke pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na razgovor s povjerenstvom.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete, mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata bit će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Kandidati koji imaju pravo na privremenu zaštitu, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine br. 70/15 i 127/17) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine (KLASA: 022-03/22-04/77, URBROJ: 50301-21/21-22-2) – 022-03-22-04-77_3-07-03.pdf (gov.hr), trebaju uz životopis i preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, dostaviti i iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o tom statusu prema posebnom propisu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o pripadnosti nacionalnoj manjini.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci/stručnoj spremi.

Molimo kandidate da u prijavi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu prijavu s pripadajućom dokumentacijom.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu prijava, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Klinička bolnica “Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 

Skip to content