EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 56/2022), ravnateljica Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu prehrambeni tehnolog, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen prehrambeno tehnološki fakultet – diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ili magistar inženjer prehrambene tehnologije (VSS)

II. 17 (sedamnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik sestrinstva, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij sestrinstva (VŠS)
– odobrenje za samostalan rad

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Klinici za unutarnje bolesti, na neodređeno vrijeme, (m/ž)
Uvjeti:
– završen preddiplomski studij medicinsko – laboratorijske dijagnostike (VŠS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva u struci

IV. 8 (osam) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinska sestra/tehničar, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

V. 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja-asistentica, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

VI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno – laboratorijski tehničar u Klinici za ginekologiju i porodništvo, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

VII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno – laboratorijski tehničar u Zavodu za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva

VIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno – laboratorijski tehničar u Zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završena medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad
– 1 godina radnog iskustva
– tečaj iz transfuzijske medicine

IX. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administrativni referent u Službi za pravne i kadrovske poslove, na određeno vrijeme, radi zamjene za dugotrajno bolovanje (m/ž)
Uvjeti:
– završena srednja škola, upravnog smjera (SSS)
– poznavanje poslovnih informatičkih sustava
– 1 godina radnog iskustva u struci

X. 9 (devet) izvršitelja za rad na radnom mjestu čistačica, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

XI. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu transportni radnik, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– NSS završena osnovna škola

XII. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirka u Službi za uslužne djelatnosti, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

XIII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhar u Službi bolničke prehrane, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

XIV. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirka u Službi bolničke prehrane na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjet:
– završena osnovna škola (NSS)

XV. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćni radnik u Službi bolničke prehrane, na neodređeno vrijeme (m/ž)
Uvjeti:
– završena osnovna škola (NSS)

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Izabrani kandidati Ad VIII. koji nemaju položen tečaj iz transfuzijske medicine se obvezuju položiti isti u roku godine dana od dana zapošljavanja.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektronske pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“- http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od :
– 1 mjesec za radno mjesto za koje je uvjet NSS
– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS
– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content