EU EU
Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

NATJEČAJ

3-2-thegem-blog-default

Na temelju članka 19. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem pripravnika – zdravstvenih radnika na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci za:

I. 1 (jednu) medicinsku sestru/tehničara SSS
II. 1 (jednu) prvostupnicu/prvostupnika sestrinstva VŠS
III. 2 (dvije) primalje asistentice SSS
IV. 1 (jednog) fizioterapeutskog tehničara/ke SSS
V. 12 (dvanaest) prvostupnica/prvostupnika fizioterapije VŠS
VI. 1 (jednog) zdravstveno-laboratorijskog tehničara/ke SSS
VII. 1 (jednog) farmaceutskog tehničara/ke SSS
VIII. 1 (jednu) prvostupnicu/prvostupnika radiološke tehnologije VŠS

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je dostaviti potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu, životopis, Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja (Elektronički zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja), potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje te:
Ad I., Ad III., Ad IV., Ad VI. i Ad VII.: preslike svjedodžbe o završnom ispitu i svjedodžbi svih razreda tijekom školovanja
Ad II., Ad V. i Ad VIII.: preslike svjedodžbe ili diplome i presliku prijepisa ocjena.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za pripravništvo – ne otvarati“.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB “Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Klinička bolnica „Sveti Duh“

Skip to content