Klinika za očne bolesti - znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

Klinika za očne bolesti oduvijek je bila prepoznatljiva po visokoj kvaliteti stručnoga rada i brzom prijenosu svjetskih znanja u stručnu praksu u Hrvatskoj. Djelatnici, prvo Zavoda, sada Klinike bili su prvi oftalmolozi u Hrvatskoj koji su prošli edukaciju za rad u očnom bankarstvu pri Klinici za oftalmologiju Hamburškog sveučilišta, te u Očnoj banci u Pragu.

U posljednjih deset godina stručni i znanstveni rad, te volja za edukacijom mlađih kolega prepoznata je od brojnih specijalizanata u Hrvatskoj koji su dio svoga specijalizantskog staža odradili u odjelima današnje Klinike za očne bolesti.

Od 1993. godine do 2006. godine provodi se ukupno pet znanstvenih projekata u potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Ministarstva znanosti i tehnologije), obranjeno je pet doktorskih disertacija i osam magistarskih radova te je intenzivirana i publicistička djelatnost objavom niza stručnih i znanstvenih radova.

Djelatnici Klinike sudjeluju kao urednici, autori i koautori u izdavanju stručnih knjiga.

Aktivno praćenje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga očituje se krozu usporedbu rada i usuglašavanje razine s aktualnim svjetskim standardima prateći tekuću stručnu i znanstvenu literaturu. U sklopu organiziranih aktivnosti na području praćenja kvalitete zdravstvene zaštite redovito se odvija edukacijski program za specijaliste i specijalizante u obliku praktičnog rada na modelima oka čime se omogućuje stjecanje i širenje znanja suvremenih trendova kirurgije oka.

Svako radilište opremljeno je računalom s izravnim pristupom stručnim sadržajima dostupnim na internetu, a sva računala su umrežena programom sustava prijama pacijenata. Zavod ima vlastitu biblioteku s fondom knjiga koji pokriva područje specijalizacije oftalmologije.

Djelatnici Klinike aktivno sudjeluju u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku gdje su dr.sc. Mladen Bušić i dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer predavači na Katedri za oftalmologiju kao i znanstveni suradnici na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer i mr.sc. Jelena Petrinović Dorešić aktivno sudjeluju kao predavači na poslijediplomskomtečaju stalnog usavršavanja: "Ulatrazvuk u oftalmologiji", a dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer sudjelovala je kao predavač na poslijediplomskom studiju iz Oftalmologije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Damir Bosnar, dr.med. i Ivan Čima, dr.med. asistenti su na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku.