Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku - katalog pretraga - sve pretrage

 

 

Obavijest 14.9.2020.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je u Zavodu za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku od 14. rujna 2020. moguće izvršiti slijedeće pretrage:

 1. Humani epididimalni protein 4 (HE4)

 2. Neuron specifična enolaza (NSE)

 3. Vitamin D (25-hidroksi-kolekalciferol)

 4. Adrenokortikotropni hormon (ACTH)

 5. Plazmatski protein A povezan s trudnoćom (PAPP-A)

 6. Slobodna podjedinica humanog korionskog gonadotropnog hormona (free β-hCG)


Nalazi za navedene pretrage mogu se podići 3 dana nakon vađenja krvi.

Detaljnije o pretragama

Obavijest 27.05.2020.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku od 1. lipnja 2020. zaprima uzorke za genotipiziranje sljedećih molekularnih biljega trombofilije:

1. Faktor V Leiden – genotipizacija mutacije G1691A (rs6025)
2. Faktor II – genotipizacija mutacije G20210A (rs1799963)
3. Metilentetrahidrofolat reduktaza (MTHFR) – određivanje polimorfizma C677T (rs1801133)
4. Inhibitor aktivacije plazminogena (PAI-1) – određivanje polimorfizma 4G/5G (rs1799768)

Uzorci se zaprimaju svakim radnim danom, unutar radnog vremena ambulante (7 – 9h), a nalazi se izdaju u roku od 2 mjeseca od zaprimanja uzoraka. Za navedene pretrage, nije potrebno prethodno naručivanje.

 

Obavijest 5.04.2019.

Poštovani

Obavještavamo vas da je u Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku moguće izvršiti i slijedeće pretrage:

 1. Inzulin
 2. Globulin koji veže spolne hormone (SHBG)
 3. Vitamin B12
 4. Folna kiselina
 5. Citokeratinski fragment 19 (Cyfra 21-1)
 6. Anti-Müllerov hormon (AMH)
 7. N-terminalni-pro-B-tip natriuretskog peptida (NT-proBNP)
ENDOKRINOLOGIJA- HORMONI          
ANALIT   REFERENTNI INTERVAL  
  VRSTA UZORKA SPOL DOB INTERVAL MJERNA JEDINICA
Vitamin B12 serum muški, ženski > 18 godina 133-675 pmol/L
Folna kiselina serum muški, ženski > 18 godina 7,0 – 45,1 nmol/L
Globulin koji veže spolne hormone (SHBG) serum muški 20-50 godina 13,3 – 89,5 nmol/L
serum ženski 20-46 godina 18,2 – 135,5 nmol/L
serum ženski 47-91 godina (postmenopauza) 16,8 – 125,2 nmol/L
Inzulin serum muški, ženski > 18 godina 17,8 – 173,0 pmol/L
N-terminalni-pro-B-tip natriuretskog peptida (NT-proBNP) serum muški, ženski > 18 godina < 125 ng/L
Adrenokortikotropni hormon (ACTH) plazma muški, ženski >18 godina 1,6-13,9 pmol/L
Slobodna podjedinica humanog korionskpg gonadotropnog hormona (free β-hCG) serum ženski >18 godina < 0,1 IU/L
Plazmatski protein A povezan s trudnoćom (PAPP-A) serum ženski >18 godina < 7,24 mIU/L
Vitamin D (25-hidroksi-kolekalciferol) serum muški, ženski >18 godina 19,0-139,0 nmol/L
           
ENDOKRINOLOGIJA- TUMORSKI MARKERI          
ANALIT   REFERENTNI INTERVAL  
  VRSTA UZORKA SPOL DOB INTERVAL MJERNA JEDINICA
Citokeratinski fragment 19 (CYFRA 21-1) serum muški, ženski > 18 godina < 3,30 ng/mL
Humani epididimalni protein 4 (HE4) serum ženski <40 godina <60,5 pmol/L
40-49 godina <76,2 pmol/L
50-59 godina <74,3 pmol/L
60-69 godina <82,9 pmol/L
≥ 70 godina <104,0 pmol/L
Neuron specifična enolaza (NSE) serum muški, ženski >18 godina < 16,3 µg/L

Pročitajte pojedinosti o ovim novouvedenim pretragama i putem pdf dokumenta

pročitajte pojedinosti novouvedenih pretraga od 14.9.2020. i putem pdf dokumenta

 

metaboliti i supstrati.pdf

KATALOG PRETRAGA

BIOKEMIJA

METABOLITI I SUPSTRATI

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

SPOL

INTERVAL

Amonijak

plazma

muški ženski

14,7-55,3

11,2-48,2

µmol/L

Bilirubin, konjugirani

serum

muški, ženski

0-5

µmol/L

Bilirubin, ukupni

serum

muški, ženski

3-20

µmol/L

Glukoza

serum

muški, ženski

4,4-6,4

mmol/L

 

Test oralne podnošljivosti glukoze (oGTT)

 

serum

 

muški, ženski

natašte:

3,4-6,2

nakon 60 min:

3,4-8,5

nakon 120 min:

3,4-8,5

 

mmol/L

 

trudnice

natašte:

<5,1

nakon 60 min:

<10

nakon 120 min:

< 8,5

 

Profil šećera u krvi

 

serum

 

muški, ženski

natašte:

0-6,2

2 h nakon jela:

0-8

u 17 h:

0-8

 

mmol/L

Glikirani hemoglobin A1c (Hb A1c)

puna krv

muški, ženski

29-42

< 6

mmol/mol

%

 

Kreatinin

serum

muški ženski

79-125

63-107

µmol/L

24-satni urin

muški, ženski

8800-13600

umol/dU

Kreatinin klirens iz 24- satnog urina

serum i 24-satni urin

muški ženski

1,5-2,30

1,3-2,1

ml/s

Laktat

plazma

muški, ženski

1,3-1,8

mmol/L

 

Urat

 

serum

muški ženski

182-403

134-337

µmol/L

24-satni urin

muški, ženski

2400-6000

µmol/dU

Ureja

serum

muški, ženski

2,8-8,3

mmol/L

 

 

enzimi.pdf

KATALOG PRETRAGA

BIOKEMIJA

ENZIMI

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

SPOL

INTERVAL

Alanin- aminotransferaza (ALT)

serum

muški ženski

12-48

10-36

U/L

Aspartat- aminotransferaza (AST)

serum

muški ženski

11-38

8-30

U/L

Kreatinin-kinaza (CK)

serum

muški ženski

0-177

0-153

U/L

Kreatin-kinaza-MB, izoenzim

serum

muški,ženski

0,6-6,3

µg/L

Laktat-dehidrogenaza (LDH)

 

serum

 

muški,ženski

 

0-241

 

U/L

Gama-glutamil transferaza (GGT)

 

serum

muški ženski

11-55

9-35

U/L

 

Alkalna fosfataza (ALP)

 

serum

 

muški,ženski

0-50 godina:

60-142

od 50 godina:

60-153

 

U/L

Alfa-amilaza

serum

muški,ženski

23-91

U/L

urin

muški,ženski

0-400

U/L

Lipaza

serum

muški,ženski

13-60

U/L

 

KATALOG PRETRAGA

 elektroliti.pdf

ELEKTROLITI

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

SPOL

INTERVAL

Anorganski fosfati

serum

muški ženski

0.79-1,42

1,07-1,64

U/L

24-satni urin

muški,ženski

13-42

mmol/dU

 

Kalcij

Ukupni

 

Ionizirani

serum

24-satni urin serum, kapilarna krv

muški,ženski muški,ženski

muški,ženski

2,14-2,53

2,5-7,9

1,18-1,32

mmol/L mmol/dU

mmol/L

 

Magnezij

serum

 

24-satni urin

muški,ženski

 

muški,ženski

0,65-1,05

3-5

mmol/L

mmol/dU

Natrij

serum

24-satni urin

muški,ženski muški,ženski

137-146

40-220

mmol/L mmol/L

Kalij

serum

24-satni urin

muški,ženski muški,ženski

3,5-4,7

25-125

mmol/L mmol/dU

Kloridi

serum

24-satni urin

muški,ženski muški,ženski

97-108

110-250

mmol/L mmol/dU

 

proteini i lipidi.pdf

KATALOG PRETRAGA

BIOKEMIJA

PROTEINI I LIPIDI

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

SPOL

INTERVAL

Albumini

serum

muški,ženski

40,6-51,4

g/L

Ukupni proteini

serum

muški,ženski

66-81

g/L

 

24-satni urin

muški,ženski

0,02-0,15

g/L

Globulini

serum

muški,ženski

22-42

g/L

C-reaktivni protein (CRP)

serum

muški,ženski

0-5

mg/dL

     

0h do 6h: 0-2

 
     

6h do 12h: 0-8

 
     

12h do 18h: 0-15

 

Prokalcitonin

(PCT)

serum

muški,ženski

18h do 30h: 0-21

30h do 36h: 0-15

 

µg/L

     

36h do 42h: 0-8

 
     

42h do 2d: 0-2

 
     

od 2d: 0,5-2

 

Troponin I

serum

muški,ženski

< 0,04

µg/L

Ukupni kolesterol

serum

muški,ženski

< 5

mmol/L

Kolesterol-LDL

serum

muški,ženski

< 3

mmol/L

Kolesterol-HDL

serum

muški ženski

1,2-4,0

1,0-4,0

mmol/L

Trigliceridi

serum

muški ženski

0-1,7

0,94-1,7

mmol/L

 

acidobazna ravnoteža.pdf

KATALOG PRETRAGA

 

ACIDOBAZIČNA RAVNOTEŽA

BIOKEMIJA

 

 

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

SPOL

DOB

INTERVAL

pH

Arterijska krv

Venska krv

Kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski

muški, ženski

0-3 d.

od 3 d.

7,312-7,473

7,35-7,45

pH jedinice

Parcijalni tlak

ugljičnog-dioksida

(pCO2)

Arterijska krv

Venska krv

Kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski

muški, ženski

0-3 d.

3d. - 30 d.

od 30. D.

3,79-6,48

3,6-5,3

4,7-6,4

kPa

Parcijalni tlak kisika (pO2)

Arterijska krv

Venska krv

Kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski

muški, ženski

0-3 d.

3d. - 30 d.

od 30. D.

4,4-8,1

7,3-10,6

10-13,4

kPa

Suvišak baza (BE)

Arterijska krv

Venska krv

Kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski

muški, ženski

0-7 d.

7d. – 1g.

od 1g.

-10 do -2

-4 do -2

-2 do 3

 

Standardni bikarbonati

Arterijska krv

Venska krv

Kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski

muški, ženski

 

23-27

mmol/L

Aktualni bikarbonati

Arterijska krv

Venska krv

Kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski

muški, ženski

0-7 d.

7d. – 1g.

od 1g.

17-24

18-29

23-27

mmol/L

Zasićenje kisikom

Arterijska krv

Venska krv

Kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski

muški, ženski

 

0,94-0,98

%

Karboksihemoglobin

Puna krv

muški, ženski

 

0,0-1,5

Pušači: <5,9

 

Methemoglobin

Puna krv

muški, ženski

 

<5

%

 

 

 

kvalitativna analiza urina.pdf

KATALOG PRETRAGA

BIOKEMIJA

       KVALITATIVNA ANALIZA URINA

        Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

FIZIKALNO-KEMIJSKI PREGLED (TEST-TRAKA)

 

 

ANALIT

 

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

DOB/SPOL (MUŠKI, ŽENSKI)

 

INTERVAL

 

ARBITRARNE

 

SI

Izgled

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

bistar

   

 

Boja

 

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

 

svijetlo žuta

   
     

Arbitrarne jedinice

SI

   

 

pH

 

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

 

5,0-7,0

4,5-8,0

5,0-9,0

 

pH jedinice

Relativna volumna masa٭

 

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

 

1,001-1,021

1,002-1,006

1,002-1,030

 

 

kg/L

Glukoza

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

norm

<0.8

norm. do 3/+++

mmol/L

Bilirubin

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg

0

0/neg. do 3/+++

μmol/L

Ketoni

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg

<0,5

0/neg. do 3/+++

mmol/L

Eritrociti/ hemoglobin

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg

<10

0/neg. do 3/+++

Erc x 106/L

Proteini

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg 0/neg

<0,3

<0,2

0/neg. do 3/+++

g/L

Urobilinogen

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

norm

<17

norm. do 3/+++

μmol/L

Nitriti

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg

0

0/neg. do 2/++

μmol/L

Leukocitna esteraza

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg 0/neg

<25

<10

0/neg. do 3/+++

Lkc x 106/L

MIKROSKOPSKI PREGLED SEDIMENTA

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

DOB/SPOL (MUŠKI, ŽENSKI)

Broj čestica / vidnom polju

SI

(x 106/L)

Leukociti

urin

novorođenčad, djeca odrasli

0-5 (x 400)

0-2 (x 400)

0-25

0-10

Eritrociti

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0-2 (x 400)

0-10

Stanice pločastog epitela

urin

novorođenčad, djeca odrasli

0-5 (x 400)

0-1 (x 400)

0-25

0-2

Male epitelne stanice

urin

odrasli

0-1 (x 400)

0-2

Hijalini cilindri

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0-1 (x 100)

0-2

Nehijalini cilindri

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0 (x 100)

0

Bakterije

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg (x 400)

0

Gljivice

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg (x 400)

0

Sluz

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg (x 400)

0

Kristali

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg (x 400)

0

Soli

urin

novorođenčad, djeca, odrasli

0/neg (x 400)

0

 

KATALOG PRETRAGA

analiza na sredstva ovisnosti i lijekove.pdf

BIOKEMIJA

ANALIZA NA LIJEKOVE I SREDSTVA OVISNOSTI

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

KVALITATIVNA ANALIZA

 

urin

 

negativno

 

Barbiturati Benzodiazepini Kokain Metadon Heroin/morfin

Tetrahidrokanabinol Triciklički antidepresivi

Ecstasy

Etanol

serum

< 0,5

g/L

Digoksin

serum

0,90-2,00

µg/L

 

 

KATALOG PRETRAGA

analiza stolice.pdf

BIOKEMIJA

ANALIZA STOLICE

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

Okultno krvarenje

stolica

negativno

 

 

 

KATALOG PRETRAGA

metabolizam željeza.pdf

BIOKEMIJA

METABOLIZAM ŽELJEZA

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

MJERNA JEDINICA

SPOL

INTERVAL

Željezo

serum

muški ženski

11,0-32,0

8,00-30,0

µmol/L

Nezasićeni kapacitet vezanja željeza (UIBC)

serum

muški ženski

25-54

26-59

µmol/L

Ukupni kapacitet vezanja željeza (TIBC)

serum

muški ženski

49-72

49-75

µmol/L

Feritin

serum

muški,ženski

20-300

ng/ml

 

 

KATALOG PRETRAGA

 

hematologija.pdf

HEMATOLOGIJA I KOAGULACIJA

HEMATOLOGIJA

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

ANALIT

 

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

 

MJERNA JEDINICA

SPOL

DOB

INTERVAL

   

muški, ženski

1 - 14 d.

3,90 - 5,50

 
   

muški, ženski

15 - 30 d.

3,00 - 5,00

 
   

muški, ženski

1 - 2 mj.

2,90 - 4,10

 

 

Eritrociti (Erc)

puna krv

kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski muški muški

3 - 5 mj.

6 mj. - 7 g.

8 - 12 g.

13 - 19 g.

3,50 - 4,80

4,00 - 5,00

4,34 - 5,47

4,43 - 5,88

x1012/L

   

muški

≥20 g.

4,34 - 5,72

 
   

ženski

8 - 19 g.

4,07- 5,42

 
   

ženski

≥20 g.

3,86 - 5,08

 
   

muški, ženski

1 - 14 d.

136 - 199

 
   

muški, ženski

15 - 30 d.

109 - 169

 
   

muški, ženski

1 - 2 mj.

90 - 144

 
   

muški, ženski

3 - 5 mj.

100 - 137

 

Hemoglobin (Hb)

puna krv

kapilarna krv

muški, ženski

muški muški muški

6 mj. - 7 g.

8 - 12 g.

13 - 19 g.

≥20 g.

109 - 138

121 - 145

129 - 166

138 - 175

g/L

   

ženski

8 - 19 g.

118 -149

 
   

ženski

≥20 g.

119 - 157

 
   

muški, ženski

1 - 14 d.

0,391 - 0,585

 
   

muški, ženski

15 - 30 d.

0,320 - 0,503

 
   

muški, ženski

1 - 2 mj.

0,263 - 0,371

 

 

Hematokrit (Hct)

puna krv

kapilarna krv

muški, ženski

muški, ženski muški muški

3 - 5 mj.

6 mj. - 7 g.

8 - 12 g.

13 - 19 g.

0.288 - 0,390

0,320 - 0,404

0,366 - 0,452

0,390 - 0,487

 

L/L

   

muški

≥20 g.

0,415 - 0,530

 
   

ženski

8 - 19 g.

0,354 - 0,450

 
   

ženski

≥20 g.

0,356 - 0,470

 

 

Prosječni volumen eritrocita (MCV)

 

puna krv

kapilarna krv

 

muški, ženski

1 - 14 d.

15 - 30 d.

31 d. - 2 mj.

3 mj. - 7 g.

8 - 19 g.

≥20 g.

93,1 - 115,4

84,5 - 102,5

82,0 - 96,9

73,8 - 89,4

76,5 - 92,1

83,0 - 97,2

 

fL

Prosječna količina hemoglobina u eritrocitu (MCH)

 

puna krv

kapilarna krv

 

muški, ženski

1 - 14 d.

15 - 30 d.

31 d. - 2 mj.

3 mj. - 7 g.

8 - 19 g.

≥20 g.

31,1 - 37,8

29,7 – 34,6

28,6 - 32,9

24,3 – 29, 2

24,3 - 31,5

27,4 - 33,9

 

pg

Prosječna koncentracija

 

puna krv

 

 

1 d. - 7 g.

 

300 - 350

 

hemoglobina u

kapilarna

muški, ženski

8-1 9 g.

304 - 346

g/L

eritrocitima

krv

 

≥20 g.

320 - 345

 

(MCHC)

         

Raspodjela eritrocita po volumenu (RDW)

puna krv

kapilarna krv

 

muški, ženski

1 do 30 d.

2 mj. - 8 g.

8-19 g.

≥20 g.

14,2 - 18,3

11,9 - 16,2

11,6 - 14,3

9,0 – 15,0

 

%

 

 

HEMATOLOGIJA

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

 

ANALIT

 

VRSTA UZORK A

REFERENTNI INTERVAL

 

MJERNA JEDINICA

 

SPOL

 

DOB

 

INTERVAL

     

1 - 14 d.

6,2 - 17,8

 
     

15 d. - 1 mj.

6,9 - 19,6

 

 

Leukociti (Lkc)

puna krv

kapilarna krv

muški, ženski

2 mj. - 2 g.

3 - 7 g.

8 - 19 g.

≥20 g.

6,0 - 16,0

5,0 - 13,0

4,4 - 11,6

3,4 - 9,7

x109/L

Eozinofilni granulociti

puna krv

kapilarna krv

 

muški, ženski

1 d. - 7 g.

8 - 19 g.

≥20 g.

0 - 0,70

0 - 1,04

0 - 0,43

x109/L

 

Bazofilni

puna krv kapilarna

 

muški, ženski

1 d. - 7 g.

8 - 19 g.

0 - 0,20

0 - 0,23

x109/L

granulociti

krv

 

≥20 g.

0 - 0,06

 
     

1 - 3 d.

0 - 1,10

 

Nesegmentirani neutrofilni granulociti

puna krv

kapilarna krv

 

muški, ženski

4 d. - 2 mj.

3 mj. - 2 g.

3 - 7 g.

8 - 19 g.

0 - 1,00

0 - 0,30

0 - 0,20

0 - 0,35

x109/L

     

≥20 g.

0 - 0,19

 
     

1 - 3 d.

3,80 - 8,10

 
     

4 - 7 d.

3,00 - 6,60

 

Neutrofilni granulociti

puna krv

kapilarna krv

 

muški, ženski

8 - 14 d.

15 d. - 5 mj.

6 mj. - 1 g.

2 - 7 g.

2,50 - 5,60

1,90 - 5,80

2,50 - 7,20

1,40 - 8,00

x109/L

     

8 - 19 g.

1,49 - 8,00

 
     

≥20 g.

2,06 - 6,49

 
     

1 - 3 d.

2,60 - 4,90

 
     

4 - 7 d.

3,00 - 6,30

 
 

puna krv

 

8 - 14 d.

3,10 - 8,00

 

Limfociti

kapilarna krv

muški, ženski

15 d. - 5 mj.

6 mj. - 1 g.

2 - 7 g.

3,50 - 7,40

2,00 - 6,60

1,40 - 5,00

x109/L

     

8 - 19 g.

0,84 - 6,03

 
     

≥20 g.

1,19 - 3,35

 

 

 

Monociti

puna krv kapilarna

 

muški, ženski

1 - 3 d.

4 - 7 d.

8 - 14 d.

0,70 - 1,40

0,70 - 2,20

0,60 - 1,80

 

x109/L

 

krv

 

15 d. - 19 g.

0,22 - 1,51

 
     

≥20 g.

0,12 - 0,84

 

 

Brzina sedimentacije eritrocita (SE)

 

puna krv

muški, ženski muški muški muški muški ženski ženski ženski

1 d. - 7g.

8 - 14 g.

15 - 19 g.

20 - 50 g.

>50 g.

8 - 19 g.

20 - 50 g.

> 50 g.

0 - 20

2 - 21

2 - 12

2 - 13

3 - 23

2 - 20

4 - 24

5 - 28

 

mm / 3,6 ks

 

Trombociti

puna krv kapilarna krv

 

muški, ženski

1 d. -7 g.

8-19 g.

≥20 g.

150 - 450

178 - 420

158 - 424

x109/L

Prosječni volumen trombocita (MPV)

puna krv kapilarna krv

 

muški, ženski

 

1 d. -7 g.

8- 19 g.

≥20 g.

6,9 - 11,3

7,0 - 10,4

6,8 - 10,4

 

fL

 

 

HEMATOLOGIJA

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

 

ANALIT

 

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

 

MJERNA JEDINICA

SPOL

DOB

INTERVAL

 

puna krv

 

1-7 d.

94 - 282

 

Retikulociti

kapilarna krv

muški, ženski

8 d. -5 mj.

6 mj. - 19 g.

≥20 g.

17 - 126

20 - 94

22 - 97

x109/L

Indeks zrelosti retikulocita (IRF)

puna krv

kapilarna krv

 

muški, ženski

 

> 18 godina

 

1,5-17,5

 

udio (%)

Udio

         

retikulocita sa niskom

puna krv kapilarna

 

muški, ženski

 

> 18 godina

 

84,6-98,0

 

udio (%)

fluorescencijom

krv

       

(LFR)

         

Udio

         

retikulocita sa srednjom

puna krv kapilarna

 

muški, ženski

 

> 18 godina

1,5-14,4

 

udio (%)

fluorescencijom

krv

       

(MFR)

         

Udio

         

retikulocita sa visokom

puna krv kapilarna

 

muški, ženski

 

> 18 godina

 

0,0-2,4

 

udio (%)

fluorescencijom

krv

       

(HFR)

         

 

 

 

 

KATALOG PRETRAGA

koagulacija.pdf

HEMATOLOGIJA I KOAGULACIJA

KOAGULACIJA

Nalazi se mogu podići sljedeći radni dan.

 

 

ANALIT

 

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

 

MJERNA JEDINICA

SPOL

DOB

INTERVAL

 

Protrombinsko vrijeme (PV)

 

citratna plazma

 

muški, ženski

>6 mj. i odrasli

≥ 0,70

 

udjel

Preporuka za praćenje oralne antikoagulacijske terapije: internacionalni normalizirajući omjer (INR) 2,0 - 3,5

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)

 

citratna plazma

 

muški, ženski

 

> 18 godina

sekunde

omjer

 

 

23,0-31,9

 

0,8-1,2

 

Fibrinogen

 

citratna plazma

 

muški, ženski

<5 dana

1– 6 mj.

2–10 g.

>10 g i odrasli

1,6 – 4,6

1,5 – 3,9

1,6 – 4,0

1,8 – 3,5

 

g/L

Trombinsko vrijeme

citratna plazma

muški, ženski

 

odrasli

 

14-21

sekunde

Antitrombin III

citratna plazma

muški, ženski

odrasli

75-125

%

Protein C

citratna plazma

muški, ženski

odrasli

70-140

%

D-dimeri

citratna plazma

muški, ženski

odrasli

< 500

µg/L

Fibrinoliza

citratna plazma

muški, ženski

odrasli

> 3

h

 

 

KATALOG PRETRAGA

hormoni.pdf

ENDOKRINOLOGIJA

HORMONI

Nalazi se mogu podići za 3 dana

 

 

ANALIT

 

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

 

MJERNA JEDINICA

SPOL

DOB

INTERVAL

 

Tireotropin (TSH)

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

 

0,34-5,6

mIU/L

Slobodni trijodtironin (fT3)

 

serum

 

muški, ženski

 

> 18 godina

 

3,8-6,0

pmol/L

Slobodni tiroksin (fT4)

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

 

7,8-14,41

pmol/L

Tireoglobulin

serum

muški, ženski

> 18 godina

0,1-36,8

µg/L

Parathormon, intaktni

serum

muški, ženski

> 18 godina

1,36-9,3

pmol/L

       

u 8 sati:

 

Kortizol

serum

muški, ženski

> 18 godina

185-624

u 17 sati:

nmol/L

       

0-276

 

Estradiol

serum

muški, ženski

> 18 godina

73,4-172,5

pmol/L

Progesteron

serum

muški, ženski

> 18 godina

0,22-4,39

nnmol/L

Prolaktin

serum

muški ženski

> 18 godina

55,7-278,3

70,8-566,5

mIU/L

Testosteron

serum

muški ženski

> 18 godina

6,1-27,1

0,35-2,6

nmol/L

Dehidroepiandosteron- sulfat (DHEA-S)

 

serum

muški ženski

 

> 18 godina

0,65-18,73

0,22-10,61

µmol/L

   

 

muški

 

 

1,27-19,26

 
       

folikularna faza

 

Folikul-stimulirajući

hormon (FSH)

 

serum

 

ženski

> 18 godina

3,85-8,78

ovulacijska faza: 4,51-2,51

lutealna faza:

IU/L

       

1,79-5,12

 
       

postmenopauza:

 
       

16,74-113,59

 
   

 

muški

 

 

1,24-8,62

 
       

folikularna faza:

 

Luteinizirajući hormon

(LH)

 

serum

 

ženski

 

> 18 godina

3,85-8,78

ovulacijska faza:

19,18-103,03

IU/L

       

lutealna faza

 
       

1,20-12,86

 
       

postmenopauza

 
       

10,87-58,64

 

ß-Humani korionski gonadotropin (ß-HCG)

 

serum

muški ženski

 

> 18 godina

0-1,1

0-5

IU/L

Vitamin B12 serum muški, ženski > 18 godina 133-675 pmol/L
Folna kiselina serum muški, ženski > 18 godina 7,0 – 45,1 nmol/L
Globulin koji veže spolne hormone (SHBG) serum muški 20-50 godina 13,3 – 89,5 nmol/L
serum ženski 20-46 godina 18,2 – 135,5 nmol/L
serum ženski 47-91 godina (postmenopauza) 16,8 – 125,2 nmol/L
Inzulin serum muški, ženski > 18 godina 17,8 – 173,0 pmol/L
N-terminalni-pro-B-tip natriuretskog peptida (NT-proBNP) serum muški, ženski > 18 godina < 125 ng/L
           

 

 

KATALOG PRETRAGA

 

tumorski markeri.pdf

 

ENDOKRINOLOGIJA

TUMORSKI MARKERI

Nalazi se mogu podići za 3 dana

 

 

ANALIT

 

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

 

MJERNA JEDINICA

SPOL

DOB

INTERVAL

Alfa-fetoprotein (AFP)

serum

muški, ženski

> 18 godina

0-9

µg/L

 

Karcinoembrionalni antigen (CEA)

 

serum

 

muški, ženski

 

> 18 godina

Nepušači: 0-3

Pušači: 0-5

 

µg/L

Karcinom antigen 125

(CA 125)

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

0-35

kIU/L

Karcinom antigen 15-3

(CA 15-3)

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

0-31

kIU/L

Karcinom antigen 19-9

(CA 19-9)

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

0-35

kIU/L

Prostata specifični antigen (PSA)

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

0-4

µg/L

Nevezani prostata specifični antigen (fPSA)

 

serum

 

muški, ženski

 

> 18 godina

 

> 18

 

%

Citokeratinski fragment 19 (CYFRA 21-1) serum muški, ženski > 18 godina < 3,30 ng/mL

 

 

KATALOG PRETRAGA

Imunologija (06.5.2020)

Autoantitijela (06.5.2020)

IMUNOLOGIJA
 

Nalazi se izdaju u roku od 2 mjeseca od uzorkovanja/zaprimanja uzorka

 

IMUNOLOGIJA
ANALIT VRSTA UZORKA REFERENTNI INTERVAL MJERNA JEDINICA
SPOL DOB INTERVAL

Antistreptolizinska antitijela (AST titar)

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

0-400

U/mL

β2–mikroglobulin

serum urin

muški, ženski

 

> 18 godina

0,7-1,8

0-0,2

mg/L

inhibitor C1-esteraze (C1-inhibitor)

serum

muški, ženski

> 18 godina

0,12-0,31

g/L

Komponenta komplementa C3

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

0,89-1,87

g/L

Komponenta komplementa C4

 

serum

muški, ženski

 

> 18 godina

0,165-0,38

g/L

Ceruloplazmin

serum

muški, ženski

> 18 godina

0,2-0,6

g/L

Haptoglobin

serum

muški, ženski

> 18 godina

0,3-2,0

g/L

Ukupni laki lanci imunoglobulina- kapa tipa (Ig/L- kappa)

 

serum

 

muški, ženski

 

> 18 godina

 

1,7-3,7

 

g/L

Ukupni laki lanci imunoglobulina- kapa tipa (Ig/L- lambda)

 

serum

 

muški, ženski

 

> 18 godina

 

0,9-2,1

 

g/L

Omjer kappa/lambda

serum

muški, ženski

> 18 godina

1,35-2,65

 

Imunoglobulin A

serum

muški, ženski

> 18 godina

0,77-3,03

g/L

Imunoglobulin G

serum

muški, ženski

> 18 godina

7,02-16,32

g/L

Imunoglobulin M

serum

muški, ženski

> 18 godina

0,58-2,41

g/L

Reumatoidni faktor

serum

muški, ženski

> 18 godina

0-15,9

IU/mL

Transferin

serum

muški, ženski

> 18 godina

2,0-3,6

g/L

 

Antinuklearna antitijela (U1RNP (RNP70, A, C), SS-A/Ro (60 kDa, 52 kDa), SS-B/La, Centromera B, Scl-70 i Jo-1 proteini, SmD3 peptid) serum muški
ženski
>18 godina negativan <0,7 granični 0,7-1,0 pozitivan >1,0 omjer
Antitijela na mijeloperoksidazu serum muški
ženski
>18 godina negativan <3,5 granični 3,5-5,0 pozitivan >5,0 IU/mL
Antitijela na proteinazu 3 serum muški
ženski
>18 godina negativan <2,0 granični 2,0-3,0 pozitivan >3,0 IU/mL
Antitijela protiv dvostruke uzvojnice (dsDNA) serum muški
ženski
>18 godina negativan <10 granični 10-15 pozitivan >15 IU/mL
Antitijela na cikličke citrulinirane peptide serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na SS-B (La) serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitiijela na SS-A (Ro) serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na DNA-topoizomerazu 1 (Scl-70) serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na centromere serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na U1 sn RNP antigen serum muški
ženski
>18 godina negativan <5 granični 5-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na RNP70 serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antikardiolipinska antitijela IgG serum muški
ženski
>18 godina negativan <10 granični 10-40 pozitivan >40 GPL-U/mL
Antikardiolipinska antitijela IgM serum muški
ženski
>18 godina negativan <10 granični 10-40 pozitivan >40 MPL-U/mL
Antitijela na tkivnu transglutaminazu IgA serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na tkivnu transglutaminazu IgG serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide IgG serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgG serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL
Antitijela na beta-2-glikoprotein I IgM serum muški
ženski
>18 godina negativan <7 granični 7-10 pozitivan >10 EliA U/mL

 

 

 KATALOG PRETRAGA

 

IMUNOLOGIJA

IMUNOLOGIJA - ALERGIJE

imunologija - alergije (2'-5.2020)
 

Nalazi se izdaju u roku od 2 mjeseca od uzorkovanja/zaprimanja uzorka.

 

Koncentraciju triptaze u serumu preporuča se odrediti u tri vremenski odvojena uzorka: 15-180 minuta nakon akutnog događaja, nakon 6-9 sati, te nakon 24-48 sati. Pritom uzorke treba pravilno obilježiti sukladno vremenskim intervalima.

 

U slučaju potrebe testiranja specifičnih IgE na alergene koji nisu navedeni u tablici, molimo kontaktirati laboratorij na 01/3712 249 radi dogovora o mogućnosti testiranja na dodatne alergene.

Specifični IgE može se testirati i kod pacijenata koji su na antihistaminicima ili kortikosteroidima.

 

 

ANALIT

 

VRSTA UZORKA

REFERENTNI INTERVAL

 

MJERNA JEDINICA

SPOL

DOB

INTERVAL

Triptaza

serum

muški, ženski

> 18 godina

0-13,5

µg/L

Ukupni IgE

serum

muški, ženski

> 18 godina

0-87

kU/L

Specifični IgE

serum

muški, ženski

> 18 godina

0-0,35

kU/L

INHALACIJSKI ALERGENI

KUĆNA PRAŠINA I GRINJE:

d1 Dermatophagoides pteronyssinus

d2 Dermatophagoides farinae

d70 Acarus siro

d71 Lepidoglyphus destructor

d72 Tyrophagus putrescentiae

 

TRAVE:

g3 Dactylis glomerata,

g4 Festuca elatior

g8 Poa pratensis

hg5 Lolium perenne

g6 Phleum pratense

g12 Secale cereale

g13 Holcus lanatus

g16 Alopecurus pratensis

POLEN DRVEĆA:

t1 Acer negundo, t2 Alnus incana,

t3 Betula verrucosa

t4 Corrylus avelana, t5 Fagus grandifolia,

t6 Juniperus sabinoides,

t7 Quercus alba,

t9 Olea europea,

t10 Juglans californica,

t11 Platanus acerifolia, t12 Salix caprea,

t14 Populus deltoides, t15 Fraxinus americana, t16 Pinus strobus,

t19 Acacia longifolia,

t23 Cupressus semperiverens

KOROV:

w1 Ambrosia elatior

w6 Artemisia vulgaris

w8 Taraxacum vulgare

w9 Plantago lanceolata

w12 Solidago virguarea

w18 Rumex acetosella

w20 Urtics dioica

w21 Parietaria judaica

 

DLAKA, EPITEL I PERJE:

e1 epitel mačke e3 konjska dlaka

e4 dlaka krave e5 dlaka psa

e6 dlaka zamorca e91 perje papige e82 epitel zeca e83 epitel svinje e84 epitel hrčka e85 perje kokoši

PLIJESAN:

m1 Penicillium notatum

m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillis fumigatus m6 Alternaria alternata

m4 Mucor racemosus m5 Candida albicans m6 Alternaria alternata m7 Botrytis cinearea

m8 Helminthosporium halodes

ALERGENI LIJEKOVA

c1 Peniciloil G

c2 Peniciloil V

c5 ampiciloil

c6 amoksiciloil

NUTRITIVNI ALERGENI

 

f1 bjelanjak

f2 mlijeko

f3 riba

4 pšenica

f5 raž

f6 ječam

f7 zob

f8 kukuruz

f9 riža

f12 grašak

f13 kikiriki

f14 soja

f15 bijeli grah

 

f17 lješnjak

f20 badem

f208 limun

f212 šampinjoni

f216 kupus

f218 paprika

ff24 škamp

f244 krastavac

f25 rajčica

 

f26 svinjetina

f27 govedina

f31 mrkva

f33 naranča

f35 krumpir

f37 dagnja

f40 tuna

f44 jagoda

f47 bijeli luk

f48 crveni luk

f49 jabuka

f58 lignja

f61 riba sardina

f75 žumanjak

 

f77 beta-laktoglobulin

f78 kazein

f79 gluten

f83 kokošje meso

f84 kivi,

f85 celer

f86 peršin

f92 banana

f93 kakao

f95 breskva

f88 janjetina

ALERGENI INSEKATA

 i1 pčela,

i3 osa vespula,

i6 crni žohar,

i75 stršljen

i4 Polistes spp


OSTALI ALERGENI

o1 pamuk

p1 ascaris

k82 lateks

MOLEKULARNE KOMPONENTE ALERGENA
d 202 (n Der p 1)
d 203 (n Der p 2)
e 94 (n Fel d 1)
f233 (n Gal d1 Ovomucoid)
f232 (n Gal d2 Ovalbumin)
f 434 (r Mal d 1)
f 420 (n Pru P 3)
f 351 (n Pen m 1)
i 208 (r Api m 1)
i 209 (r Ves v 5)
t 224 (n Ole e 1)
t 215 (n Bet v 1)
t 216 ( r Bet V 2)
w 231 (n Art v 1)
g 205 (Phl p 1)
g 213 (Phl p 1, Phl p 5b)
g 214 (Phl p 7, Phl p 12)
g 215 (Phl 5)
i 210 (r Pol d 5)
i 211 (r Ves v 1)
t 221 (Bet v 2, Bet v 4)

 

KATALOG PRETRAGA

 

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

Molekularna dijagnostika (pdf)

Nalazi se podižu unutar 2 mjeseca od zaprimanja uzorka.

 

ANALIT

VRSTA UZORKA

SPOL

REFERENTNI GENOTIP

OPIS

Faktor V Leiden – genotipizacija mutacije G1691A (rs6025)

puna krv

muški, ženski

Genotip standardnog homozigota: G/G

Genotip mutiranog homozigota: A/A Genotip heterozigota: A/G

Faktor II – genotipizacija mutacije G20210A (rs1799963)

puna krv

muški, ženski

Genotip standardnog homozigota: G/G

Genotip mutiranog homozigota: A/A Genotip heterozigota: A/G

Metilentetrahidrofolat reduktaza (MTHFR) – određivanje polimorfizma C677T (rs1801133)

puna krv

muški, ženski

Genotip standardnog homozigota: C/C

Genotip mutiranog homozigota: T/T Genotip heterozigota: C/T

Inhibitor aktivacije plazminogena (PAI-1) – određivanje polimorfizma 4G/5G (rs1799768)

puna krv

muški, ženski

Genotip standardnog homozigota: 5G/5G

Genotip mutiranog homozigota: 4G/4G Genotip heterozigota: 4G/5G