Kvaliteta zdravstvene zaštite: Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete

Jedinica je osnovana 01.10.2011. shodno članku 9.i 10. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN br.107/07) i članku 71. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u (NN br. 150/08), a na sjednici Upravnog Vijeća 6.10.2011 je uvrštena u Pravilnik o unutarnjem ustroju Kliničke bolnice „Sveti Duh“.


Odgovornosti Jedinice su:

- provođenje aktivnosti vezanih uz uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite

- provođenje aktivnosti vezanih uz uspostavu sustava sigurnosti pacijenata

- provođenje aktivnosti vezanih uz pripreme za akreditacijski postupak

- procjena ispunjavanja standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove – provođenje akreditacije i ISO certifikacije Bolnice

- provođenje unutarnjih provjera kvalitete (certificirani interni auditor) i sudjelovanje u vanjskim provjerama kvalitete

- organiziranje i sudjelovanje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite

- suradnja s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u provedbi plana i programa mjera za osiguranje , unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite    

- vođenje registra zdravstvene ustanove o umrlim pacijentima

- vođenje registra zdravstvene ustanove o neželjenim događajima i neočekivanim neželjenim događajima sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu

- provođenje kontrole kvalitete medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove

- implementiranje sestrinske dokumentacije u elektroničkom obliku  


Jedinica obavlja administrativno-stručne poslove u svezi sa radom sljedećih povjerenstava, timova i radnih skupina:

Povjerenstvo za kvalitetu i nadzor zdravstvene zaštite

Povjerenstvo za pregled korištenih usluga

Povjerenstvo za medicinsku dokumentaciju

Radna skupina za uvođenje sestrinske dokumentacije

Radna skupina za edukaciju medicinskih sestara/tehničara

Timovi kvalitete na Klinikama i Zavodima (praćenje indikatora kvalitete)

 
Jedinica koordinira rad povjerenstava, radnih skupina i timova te se obavljaju poslovi sazivanja sjednica, dostava materijala, vođenje zapisnika, te arhiviranje dokumentacije iz djelokruga rada Jedinice; vode se registri iz djelatnosti Jedinice.

Dokumentacija sustava kvalitete dostupna je svim radnicima Bolnice na bolničkom intranetu.