Aspirat rane

  1. prije uzorkovanja ranu treba dekontaminirati, tj ukloniti koloniziranu mikrobnu floru, nekrozu, krustre, eksudat

  2. uzorak uzeti suhim ili u sterilnoj fiziološkoj otopina navlaženim brisom

  3. obrisati, ne prečvrsto, dno rane, i/ ili rubove rane, ostaviti otprilike 30 sekundi da bris upije sadržaj rane, ne dodirujući brisom rubove kože

  4. postupak ponoviti s još jednim brisom

  5. precizno naznačiti koji je prvi, a koji je drugi bris

  6. ako je u rani prisutan sekret, aspirirati sadržaj iglom i brizgaljkom u količini > 1 mL

  7. uzorak dostaviti u mikrobiološki laboratorij unutar 1-2 sata, u sterilnoj posudici ili u brizgaljci s „kapicom“ (bez stavljene igle). U slučaju odgođenog transporta saržaj u transportnom mediju ostaviti na sobnoj temperaturi do 24 h

  8. nalaz kulture i testa osjetljivosti dostupni su za 2-5 dana, mikroskopski preparat, na zahtjev kliničara može se javiti istog dana

  9. mikrobiološki nalaz je izražen semikvantitativno i odnosi se na dominantnu bakterijsku vrstu. Moguće je izolacija više od jedne mikrobne vrste, što nužno ne upućuje na kontaminaciju uzorka nego na polimikrobnu etiologiju rane.

  10. mikrobiološki nalaz bez obzira odnosi li se na jednu ili više vrsta bakterija treba interpretirati u skladu s kliničkom slikom