Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije - obrada uzoraka

Uzorak mora biti precizno obilježen i zaštićen u nepropusnom spremniku.
Uz uzorak se šalje i pripadajuća uputnica s podacima bolesnika, osnovnoj dijagnozi, dijagnozi infekcije, dosadašnjoj antimikrobnoj terapiji i vrsti tražene pretrage.
Dan uzimanja uzorka je 0 dan obrade.
Vrijeme potrebno za uzgoj 24-72 sata- 5 dana- 3 tjedna, ovisno o vrsti uzorka, pretrazi, mikrobu.
                       
Uzorci se obrađuju slojevito, a obrada se sastoji od:

  • mikoskopskog preparata, za kvantitativno i kvalitativno određivanje upalnih elemenata
  • uzgoja, kvantitativnog, ovisno o vrsti uzorka i kvalitativnog, ovisno o vrsti izolata sa osobitostima
  • testa osjetljivosti
  • mišljenja

Jedan jedini uzorak je kao niti jedan.

Nesigurne, irelevantne i nekorektne informacije slijede nakon nestručnog uzimanja, pohrane i transporta uzoraka, što dovodi do zablude liječnika, a time i do nepravilne odluke.