Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije - općenito o uzorcima

 

Uzorak je na pravilan način oduzet materijal bolesnika koji se šalje na mikrobiološku pretragu.

Uzorak mora biti precizno označen i zaštićen u nepropusnom spremniku.

Uz uzorak se šalje i pripadajuća uputnica s podacima bolesnika, osnovnoj dijagnozi, dijagnozi infekcije, dosadašnjoj antimikrobnoj terapiji i vrsti tražene pretrage.

Dan uzimanja uzorka je nulti dan obrade uzorka.

Vrijeme potrebno za uzgoj je 24 - 72 sata - 5 dana – 7 dana ovisno o vrsti uzorka, vrsti pretrage i uzgojnim osobinama uzročnika.

 

Obrada se sastoji od:

 

 • mikroskopskog preparata (odnos mikroorganizma, upalnih elemenata i epitelnih stanica)

 • uzgoja, kvantitativnog i kvalitativnog ovisno o vrsti uzorka koji se obrađuje

 • testa osjetljivosti

 • mišljenja

 

Radi kvalitetnije interpretacije mikrobiološkog nalaza u određenim situacijama potrebno je oduzeti više uzoraka.

 

Nesigurne, irelevantne i nekorektne informacije slijede nakon nestručnog uzimanja, pohrane i transporta uzorka što vodi do krive procjene liječnika i do nepravilne odluke u liječenju.

 

Bitni elementi pri uzimanju i postupanju s uzorcima:

 

 1. odabir ciljanog uzorka ovisi o lokalizaciji i karakteru lezije. Oduzeti uzorak s aktualnog mjesta infekcije

 2. način uzimanja uzorka ( prethodna dekontaminacija, kirurški i konzervativno)

 3. vrijeme sakupljanja uzorka (npr. urin oduzeti ujutro kad je i količina mikroorganizama najveća)

 4. količina i volumen uzorka (mL, gr)

 5. proteklo vrijeme od trenutka uzimanja uzorka do primarnog uzgoja 1-2 sata (označiti sat i dan)

 6. transport uzorka (s i bez transportne podloge)

 7. pohrana uzorka u adekvatnom sterilnom spremniku i na odgovarajućoj temperaturi

 8. prioritet uzorka ( krv, likvor, rana )

 9. parni ili komplementarni uzorci ( npr. obrisak endocerviksa i intrauterini uložak, urin i krv, bronhoalveolarni lavat i krv )

 10. označavanje uzorka i potpis liječnika

 

Bitni podaci važni za mikrobiološku obradu:

 

 1. osnovna dijagnoza bolesti

 2. dijagnoza infekcije

 3. primjena antibiotika, kortikosteroida, citostatika i dr. i koliko dugo.

 

 

Optimalno vrijeme uzimanja uzorka temeljeno je vrstom infekcije i mogućnostima laboratorija

 

 1. dominantno tijekom dana

 2. najveća koncentracija patogena u uzorku u jutarnjim satima kada je i volumen uzorka najveći

 3. rezultat ovisi o volumenu i broju uzoraka jer se uzročnici intermitentno izlučuju u malom broju

 4. istovremeno uzeti uzorak krvi za biokemijsko određivanje markera upale (CRP, leukociti )

 

Najčešće pogreške iz kliničke prakse:

 

 1. nedostatni ili loše popunjeni podaci

 2. najčešći uzorak je bris:

  • neadekvatan

  • nije ciljan

  • ne pohranjuje se adekvatno

 3. premala količina uzorka

 4. pojedinačni uzorak

 5. rijetki komplementarni uzorci

 6. neadekvatno očitavanje mikrobiološkog nalaza

 7. neadekvatna komunikacija s kliničarima

 

Neprihvatljivi uzorci za mikrobiološku obradu:

 

 1. brisevi dekubitalnih ulkusa, bris perirektalnog apscesa, peridontalne lezije, bris opekline- uzorkovati aspirat ili bioptat tkiva

 2. sadržaj kolostome

 3. vrh urinarnog katetera

 4. povraćeni sadržaj