Klinika za kirurgiju danas

Na Klinici za kirurgiju ima ukupno 97 kreveta i 118 zaposlenih zdravstvenih djelatnika te 2 nezdravstvena.

U Poliklinici Klinike za kirurgiju radi više ambulanata: hitna kirurška ambulanta s malom operacijskom salom za hitne i male kirurške zahvate,  opća kirurška ambulanta, ambulanta za abdominalnu kirurgiju, ambulanta za koloproktologiju, ambulanta za traumatologiju, ambulanta za vaskularnu kirurgiju i ambulanta za plastičnu kirurgiju.

Klinika za kirurgiju sastoji se od slijedećih ustrojbenih jedinica:

 

Zavod za abdominalnu kirurgiju Pročelnik zavoda doc. dr. sc. Ivan Zoričić, dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju Voditelj odjela prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za koloproktologiju V.D. voditelja odjela Davorin Velnić, prim. dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za endoskopsku kirurgiju V.D. voditelja odjela dr. sc. Branimir Vučković, dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za traumatologiju V.D. voditelja odjela Tomislav Matejić, dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Odjel za plastično rekonstruktivnu i vaskularnu kirurgiju V.D. voditelja odjela dr.sc. Ante Ivkošić, dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335
Poliklinika Klinike za kirurgiju V.D. voditelja poliklinike Tugomir Gverić, prim. dr. med. kirurgija@kbsd.hr 01/ 3712 335

 

Na Klinici za kirurgiju rade:

  • 25 specijalista kirurga od kojih su 9 subspecijalista abdominalne kirurgije, 4 subspecijalista traumatologije, 2 subspecijalist vaskularne kirurgije i 1 liječnik subspecijalist plastične kirurgije
  • 5 liječnika na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije i 1 liječnik na specijalizaciji iz vaskularne kirurgije
  • 3 dipl. med. techn.
  • 11 bacc. med. techn.
  • 53 medicinskih sestara/tehničara SSS,
  • 4 bacc. med. techn instrumentara
  • 14 medicinskih sestara/tehničara i instrumentara SSS
  • 2 administrativna djelatnika i
  • 1 pomoćna djelatnica u zdravstvu.

U sklopu suradnje s Ministarstvom obrane, na Klinici radi  1 liječnik, specijalist opće i plastično rekonstruktivne kirurgije koji je djelatnik Ministarstva.

Na Klinici se provodi dodiplomska nastava iz Opće kirurgije.

Nastavnik Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu je prof. dr. sc. Žarko Rašić, prim. dr. med., viši asistenti su: dr.sc.Marko Sever, dr.  med. i dr. sc. Zvonko Zadro, prim. dr. med.

Nastavnik Medicinskog fakulteta sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je doc. sr. sc. Ivan Zoričić, dr.med., viši asistenti: dr. sc. Ante Ivkošić, dr. med. i dr. sc. Branimir Vučković , dr.med., predavač je Tomislav Matejić, dr. med.

Nastavnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je doc. dr. sc. Ivo Soldo, dr. med.