Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje danas

Na Klinici je zaposleno 98 djelatnika, od toga: 22 liječnika specijalista, 16 liječnika na specijalizaciji, 52 medicinskih sestara/tehničara (od toga 2 magistra sestrinstva, 21 prvostupnik sestrinstva) 2 prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i 5 medicinsko-laboratorijskih inženjera i jedan administrativni djelatnik.

 

Klinika je organizirana na sljedeći način:

 Zavod za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

  I Odjel za anesteziologiju i reanimatologiju
 II Odjel za intenzivno liječenje
III Transfuziologija

 

Zaposlenici

Specijalisti Klinike

dr.sc. Sanja Berić Lerotić, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, Janko Franković, dr.med., doc.dr.sc. Tatjana Goranović, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, prim. Elvira Grizelj-Stojčić, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, Aleksandra Jokić, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, doc.prim.dr.sc. Maja Karaman Ilić, uži specijalist intenzivne medicine, Tino Klancir, univ.mag.med, Borana Kirigin Zdenčar, dr.med., Damjan Marin, dr.med., prim. Martina Matolić, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, prof.prim.dr.sc. Višnja Nesek Adam, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, prim. dr.sc. Dagmar Oberhofer, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, Nedžad Osmančević, dr.med., Iva Paldi Marijetić, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine, Iva Rančić Žurić, dr.med., uži specijalist intenzivne medicine., prim. Aleksandra Smiljanić, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, Livija Šakić, univ.mag.med., doc.dr.sc. Ivan Šklebar, dr.med., specijalist hitne medicine, uži specijalist intenzivne medicine, Boris Tomašević, dr.med., Dalibor Zdenčar, dr.med, uži specijalist intenzivne medicine, Ljerka Pazman Koritić, dr.med., specijalist transfuziolog

Specijalizanti Klinike

Marina Banović, dr.med., Nikolina Bernatović, dr.med., Ivona Brkić, dr.med., Antonia Bulić Miljak, dr.med., Marija Draguljić Svaguša, dr.med., Ana Jadrijević Štefek, dr.med., Miroslava Jakšić, dr.med., Marija Josipović, dr.med., Jakov Jozić, dr.med., Ida Kožul, dr.med., Sonja Krofak, dr.med., Ivana Leko, dr.med., Tea Medved, dr.med., Marin Mličević, dr.med., Ljubica Nikles, dr.med., Krešimir Slunjski, dr.med.


Stručne djelatnosti na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje odvijaju se u skladu sa standardima moderne medicine. Svakodnevno se provode sve vrste anestezija (regionalna i opća) ovisno o specifičnost bolesnika ili zahvata u kirurgiji, ginekologiji i opstetriciji, ortopediji, oftalmologiji i otorinolaringologiji. Anestezija se također provodi i za potrebe izvođenja dijagnostičkih postupaka i zahvata izvan operacijske dvorane (magnetska rezonanca, gastroskopija, kolonoskopija, ERCP, bronhoskopija te zahvati u ambulantnoj i dnevnoj kirurgiji, intenzivnoj i hitnoj medicini). Prijeoperacijska procjena, ocjena rizika i priprema bolesnika vrši se u anesteziološkoj ambulanti a liječenje akutne i kronične boli u ambulanti za liječenje boli i kroz Jedinicu za liječenje akutne boli. Poslijeoperacijska skrb bolesnika odvija se u jedinici za poslijeanestezijski nadzor (Post Anesthesia Care Unit) te u Odjelu za intenzivno liječenje.

Anestezije za operacijske zahvate odvijaju se u 18 operacijskih dvorana; operacije u Klinici za kirurgiju odvijaju se u 5 operacijskih dvorana koje uključuju dvorane za abdominalne zahvate, traumatologiju, plastičnu i vaskularna kirurgiju te hitna operacijska dvorana u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu. U Zavodu za urologiju operacije se odvijaju u 3 dvorane, a na Klinici za ginekologiju i porodiljstvo u dvije. Zavod za ortopediju ima jednu operacijsku dvoranu no zahvati se obavljaju u jutarnjem i poslijepodnevnom programu. Klinika za očne bolesti ima tri operacijske dvorane, Zavod za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata dvije, te Zavod za radiologiju dvije dvorane. Anestezija se izvodi i izvan operacijskih dvorana, prvenstveno za potrebe izvođenja interventnih gastroenteroloških i kardioloških postupaka.

Odjel za intenzivno liječenje ima 15 postelja i opremljen je odgovarajućom opremom za kontinuirani 24-satni nadzor bolesnika koji uključuje neinvazivni i invazivni hemodinamski nadzor, strojnu ventilaciju, te radiološke i ultrazvučne uređaje za provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka.

Poliklinička djelatnost odvija se u redovitim specijalističkim ambulantama: ambulanta za prijeoperacijsku pripremu i ambulanta za liječenje boli. Broj bolesnika pregledan u ambulanti za prijeoperacijsku pripremu iznosi oko 5000 godišnje a u gotovo 5000 bolesnika prijeoperacijska priprema odvija se putem konzilijarne službe. U ambulanti za liječenje boli izvodi se više od 3000 postupaka godišnje.

U Klinici se provodi program za pripremu donora i eksplantaciju organa.

U okviru Ambulante za liječenje boli organizirana je Jedinica za liječenje akutne poslijeoperacijske boli (Acute Pain Service) s osnovnim ciljem poboljšanja kvalitete liječenja boli u ranom poslijeoperacijskom vremenu a time i poboljšanjem cjelokupnog ishoda liječenja naših bolesnika. U Klinici se također provodi stručno usavršavanje putem svakodnevnih jutarnjih sastanaka koji uključuju analizu primljenih hitnih bolesnika i bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja, analizu bolesnika predviđenih za planirane i hitne operacijske zahvate, te prikaz pojedinih slučajeva. Također medicinske sestre/tehničari vrše analizu učinjene stručne medicinske djelatnosti i analizu predviđenih kirurških programa. Probleme i prijedloge izvješćuje glavna sestra odjela na sastanku voditelja, čiji je ona redovni sudionik. U nastavku slijedi vizita u kojoj sudjeluje dežurni liječnik, svi djelatnici uključeni u rad Odjela za intenzivno liječenje, predstojnik Kirurgije te mikrobiolog, kao i po potrebi klinički farmakolog. Trajno usavršavanje provodi se na stručnim sastancima utorkom u vidu predavanja samih djelatnika prema zadanim temama ili od strane pozvanih predavača. Posebno je organizirana edukacija specijalizanata koja se odvija u obliku seminara i seminarskih radova svake srijede te putem savladavanja praktičnih vještina u operacijskim dvoranama i jedinici intenzivnog liječenja.

U organizaciji Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KB “Sveti Duh”, trajno se procjenjuje kvaliteta i racionalizacija kroz sadržaje programa edukacije anesteziologa, specijalizanata i studenata, nastojeći se uskladiti prema kriterijima Europskog udruženja liječnika specijalista (engl.  European Union of Medical Specialists - UEMS)  i smjernicama Europskog društva za anesteziologiju i intenzivnu medicinu (engl. European Society of Anaesthesiology – ESA). Klinika je organizator radionica za stjecanje specifičnih anestezioloških vještina putem internih tečajeva osnovnog održavanja života i automatske vanjske defibrilacije (engl. Basic life support - Automated external defibrilators course - BLS/AED) koji se održavaju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu a namijenjeni su trajnoj edukaciji svih medicinskih djelatnika Bolnice.

Doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, prim.dr.med. je članica Povjerenstva za kvalitetu bolnice (2013 –) te u svom radu potiče stručni rad Klinike prema načelima medicinske etike i deontologije te u dobroj suradnji s ostalim klinikama i zavodima unutar bolnice i ostalim suradnim ustanovama (telemedicina). Kao članica Povjerenstva za kontrolu bolničke infekcije (2013-) sudjeluju u izradi programa sprječavanja i suzbijanja bolničkih infekcija te njihovu primjenu.

U sastavu klinike je Jedinica za transfuzijsku medicinu. Imunohematološka ispitivanja u transfuziološkom laboratoriju obuhvaćaju rutinsko određivanje ABO, Rh D krvne grupe, ispitivanje prisutnosti iregularnih protutijela te prijetransfuzijske testove podudarnosti. Po potrebi, određuje se specifičnost eritrocitnih protutijela, antigeni iz drugih krvnogrupnih sistema, prije i poslijenatalna imunohematološka ispitivanja. Specijalist za transfuzijsku medicinu je značajan savjetnik i usko surađuje sa svim liječnicima u izboru i provedbi optimalnog, racionalnog, sigurnog i učinkovitog transfuzijskog liječenja.

Putem bolničkog informatičkog Sustava prijema pacijenata (SPP) uspostavljen je brz protok laboratorijskih i radioloških nalaza i podataka.