Postupnik: Uzimanje uzoraka krvi za ACTH

Preporuka je da se ACTH određuje iz krvi koja se nalazi u plastičnim epruvetama sa EDTA i drži na ledu do centrifugiranja, separacije i zamrzavanja uzorka plazme. Trenutno prisutni komercijalni imunometrijski analizatori imaju analitičku senzitivnost između 0.6 and 9 pg/mL (0.12-19.8 pmol/L).

Određuje se jutarnja koncentracija ACTH (u 8h) u serumu zajedno sa koncentracijom kortizola uz večernje određivanje za pračenje cirkadijalnog ritma.