Postupnik: Uvođenja centralnog venskog katetera

o   Informiranje bolesnika o postupku koji se planira izvesti sa ishodovanjem potpisanog informiranog pristanka

o   Ukoliko je dostupan poželjno je prije izvođenja postupka UZV-om pogledati venu koja se planira punktirati (provjera anatomske pozicije i anatomskih varijacija, kompresibilnost..)

o   Prije izvođenja postupka liječnik i medicinska sestra koja će asistirati higijenski operu ruke i stave zaštitne maske

o   Druga medicinska sestra priprema bolesnika za zahvat (skidanje odjeće, stavljanje u ravni ležeći položaj na leđima i okreće glavu bolesnika u suprotnu stranu od mjesta insercije)

o   Dezinfekcija kože mjesta gdje se planira insercija CVK (jugularno, potključno, femoralno)  izvodi se tako da se peanom uzimaju pojedinačni sterilni tupferi koji se namoče dezificijensom slijedećim redoslijedom:

o   3x dezinfekcija Dermoguardom

o   3x ispiranje sterilnom 0,9% NaCl

o   1x suho brisanje

o   3x dezinfekcija Skin-Des-om s time da se nakon svakog nanošenja pričeka da se oprano polje posuši.

o   Nakon što je tupfer iskorišten odbaci se u bubrežastu posudu, a po završetku postupka u istu se odloži i pean

o   Liječnik i sestra koja asistira oblače sterilni ogrtač, stavljaju zaštitne kape i sterilne rukavice

o   Sestra dodaje liječniku sterilnu kompresu kojom se prekriva mjesto insercije

o   Nakon toga dodaje sterilnu iglu i sterilnu špricu u koji se navlači lokalni anestetik (2% lidokain)

o   Liječnik primjenjuje lokalni anestetik na mjesto insercije i upotrebljenu špricu i iglu odlaže u bubrežastu posudu

o   Sestra dodaje liječniku set sa CVK primjenjujući „no touch“ tehniku

o   Liječnik uzima dijelove seta i stavlja ih na sterilnu kompresu (igla, šprica, žica vodilica, dilatator, CVK, leptirići za fiksaciju)

o   Sestra dodaje liječniku tri sterilne šprice od 10 ml koje se ispune sa sterilnom 0,9% NaCl. Liječnik propire krakove CVK sa pripremljenom špricom ispunjenom 0,9% NaCl.

o   Ukoliko se postupak izvodi pod kontrolom UZV-a na sondu se najprije staviti gel, a potom preko sonde postaviti sterilna vrećica koja prekriva sondu i kabel, a za bolju vizualizaciju se dezinficirano područje insercije polije manjom količinom sterilne 0,9% NaCl

o   Liječnik stavi špricu iz seta za CVK ispunjenu manjom količinom sterilne 0,9% NaCl na iglu iz seta i pod kontrolom UZV ili na „slijepo“ punktira venu (jugularnu, potključnu ili femoralnu)

o   Nakon što je vena ispunktirana kroz iglu se uvodi žica vodilica

o   Po uvođenju žice vodilice se vadi igla i po žici vodilici se uvodi dilatator. Prije samog prolaska dilatatora kroz kožu se pomoću skalpela uz žicu napravi ubod tako da dilatator lakše prođe kroz kožu i potkožje do ispunktirane vene

o   Nakon što je dilatatorom prošireno područje kojim će prolaziti kateter dilatator se odstrani  i preko žice se uvodi CVK

o   Vrh CVK se prevuče preko žice vodilice do na oko 2 cm od kože. CVK se dalje ne uvodi već se izvlači žica vodilica dok se ne pojavi na distalnom kraku CVK. Tada se držeći žicu na izlazu iz distalnog kraka kateter uvodi kroz kožu dok se ne uvede do kraja i potom se u potpunosti izvadi žica vodilica.

o   Po vađenju žice vodilice na distalni krak se pomoću ranije pripremljene šprice od 10 ml sa sterilnom 0,9% NaCl aspirira krv te se na distalni krak spaja sistem za infuziju sa infuzijskom otopinom

o   Proksimalni krak se također otvara i aspirira krv pomoću ranije pripremljene šprice sa sterilnom 0,9% NaCl. Ukoliko će se koristiti u terapijske svhe nakon aspiracije krvi se na proksimalni krak postavlja sistem za infuziju sa infuzijskom otopinom. Ako se krak neće koristiti nakon što je aspirirana krv krak se propere sa 10 ml 0,9% NaCl i potom heparinizira s 1 ml standarnog heparina i na vrh stavi Q-site.

o   Nakon što je uveden CVK prema konstituciji bolesnika se odredi duljina insercije te se prema potrebi dodatno fiksira pomoću leptirića koji se nalaze u setu.

o   CVK se potom fiksira kirurškim koncem. Nakon što je CVK fiksiran mjesto insercije se prekriva sterilnim tupferom i fiksira prozirnom nepromočivom prekrivkom ili flasterom

o   Po završetku postupka se mjeri CVT

o   Medicinska sestra odbacuje sve oštre predmete u za to namjenjenu PVC posudu i drugi korišteni materijal u posudu s infektivnim otpadom

o   Radiološka kontrola položaja CVK i ekspandiranosti plućnog parenhima

o   Dokumentiranje postupka na za to predviđeno mjesto