Postupnik: Primjena transfuzije krvi

 • Provjera statusa bolesnika
 • ocijeniti opće stanje bolesnika i potrebu za transfuzijom
 • potpisanu suglasnost bolesnika odnosno skrbnika za transfuzijom
 • osigurati venski put
 • Provjera statusa transfundata
 • ocijeniti pristnost ugrašaka ili diskoloracija
 • provjeriti valjanost (rok upotrebe)
 • provjeriti identifikatore vrećica s transfuzijom i usporediti s kodom bolesnika
 • Premedikacija
 • ne daje se rutinski kod 1. transfuzije
 • daje se kod anameze transfuzijskih reakcija
 • daje se difenhidramin ili paracetamol 30 minuta prije započinjanja transfuzije
 • Postupak
 • ne koriste se sprave za zagrijavanje, osim u slučaju potrebe za brzom infuzijom velikog volumena (više od 100 mL/min kroz 30 minuta)
 • ne koriste se sprave za infuziju pod tlakom osim u slučaju da je potreba da infuzija teče brže nego sponatnom (gravitacijom potaknutom) brzinom
 • simtomi transfuzijske reakcije se najčešće javljau unutar 15 minuta od ulaska transfundata u venu – stoga je to ključno vrijeme opservacije, potom se bolesnik monitorira u pravilnim vremenskim razmacima zagrijavanje, osim u slučaju potrebe za brzom infuzijom velikog volumena (više od 100 mL/min kroz 30 minuta)
 • u slučaju pojave transfuzijske reakcije :
  • odmah se prekida transfuzija i održava venski put infuzijom fiziološke otopine
  • obaviještava se liječnika
  • monitorira se bolesnika neprekidno do nestanka simptoma
 • Dokumentirati
  • ispuniti nadzornu listu za bolesnika – upisati sve tražene parametre (med.sestra)
  • evidentirati na temperaturnu listu bolesnika (liječnik)