Postupnik: Izvođenje dvodnevnog dexamethasonskog testa velikom dozom

Pacijent inicijalno skuplja 24h urin počevši od 8h. Nakon završenog skupljanja uzima 2mg Dexamethasona na usta svakih 6h ukupno u 8 doza (obično u 8h, 14h, 20h i 2h), te nastavlja skupljati 24h urin za određivanje kortizola i kreatinina. U dodatku može se odrediti kortizol, dexamethason i ACTH u serumu.

(uredan nalaz kortizola u serumu< 14 nmol u 24h urinu, serumska razina kortizola i ACTH niska ili nemjerljiva, a serumska koncentracija dexamethasona je od 8-20 ng/ml).