Natječaji - arhiva - 23.12.2010. do 10.7.2015.

poveznica na ARHIVU
prethodnih natječaja

 


Datum objave: 10. srpnja 2015.

Ur.broj: 01-03-2175

Zagreb, 06.07.2015.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 donio je

 

O  D  L  U  K  U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

Poništava se Natječaj za izbor i imenovanje pročelnika Zavoda za medicinsko – laboratorijsku dijagnostiku objavljen dana 17. lipnja 2015. u Narodnim novinama, na web stranicama KB „Sveti Duh“ i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                             RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                  prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 17. lipnja 2015.

Objava odluka o izabranim pristupnicima po natječaju od 20. svibnja 2015.
za provođenje specijalističkog usavršavanja

Tea Blažević, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz kardiologije

Filip Ernoić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz gastroenterologije

Marin Međugorac, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz hematologije

Dunja Barišić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz kliničke farmakologije

Dubravka Trajbar Kentrić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz kliničke farmakologije

Ines Nikić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz kliničke radiologije

Iva Ovanin, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz kliničke radiologije

Ivana Petra Kojić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije

Domagoj Rašić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz urologije

Josipa Bračić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije

Benedict Rak, dr.med. -  doktor medicine na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije

Črnac Petra, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz neurologije

Jelena Košćak, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz neurologije

Josip Sremec, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz neurologije

Nikolina Bernatović, dr.med. - doktor  medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Miroslava Jakšić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Ana Žaja, dr.med.  - doktor medicine na specijalizaciji iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Marina Knežević, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz hitne medicine

Sonja Kotromanović, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz hitne medicine

Hana Safić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz hitne medicine

Ivan Jurić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz hitne medicine

Saša Palček, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije

Bojan Kljaić, dr.med. - doktor medicine na specijalizaciji iz vaskularne kirurgije

Adrijana Dorotić, mag.med.biokemije - mag.med.biokemije na specijalizaciji iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Erika Jurčić Karlović, mag.med.biokemije - mag. med. biokemije na specijalizaciji iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine 

Datum objave: 17. lipnja 2015.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje na položaj I. vrste:

Pročelnika Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

- završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet, smjer medicinska biokemija

- specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine,

- doktorat znanosti

- odobrenje za samostalan rad

- najmanje 8 godina iskustva struci nakon položenog specijalističkog ispita.

 

Mandat pročelnika Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 05. lipanj 2015.

VAŽNA OBAVIJEST PRISTUPNICIMA

 na natječaj raspisan 20. svibnja  2015. godine za zasnivanje radnog odnosa za na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja

O TERMINIMA RAZGOVORA

 

- iz kardiologije                                   - 8.6.2015. godine, od 11 do 13 sati

- iz gastroenterologije                      - 8.6.2015. godine, od 13 do 15 sati

- iz hematologije                                - 8.6.2015. godine, od 15 do 16 sati

- iz kliničke farmakologije

  s toksikologijom                              - 8.6.2015. godine, od 16 do 19 sati

 

- iz kliničke radiologije                     -9.6.2015. godine, od 8 do 13 sati

- iz ginekologije i opstetricije         -9.6.2015. godine, od 13 do 18 sati

 

- iz urologije                                       - 10.6.2015. godine, od 8 do 11 sati

- iz oftalmologije i optometrije       - 10.6.2015. godine, od 12 do 17 sati

 

- iz neurologije                                   - 11.6.2015. godine, od 8 do 14 sati

- iz anesteziologije, reanimatologije

  i intenzivne medicine                      - 11.6.2015. godine, od 14 do16 sati

- iz hitne medicine                             - 11.6.2015. godine, od 16 do18 sati

 

- iz abdominalne kirurgije               .- 12.6.2015. godine, od 8 do 10 sati

- iz vaskularne kirurgije                   - 12.6.2015. godine, od 10 do 12 sati

- iz medicinske biokemije               - 12.6.2105. godine, od 12 do 14 sati

 

Pristupnici, koji su dostavili pravovremene i potpune prijave na natječaj bit će pozvani na razgovor i putem telegrama.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 20. svibanj 2015.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 154/08), a sukladno planovima specijalizacija za 2014. i 2015. godinu odobrenim od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

N A T J E Č A J

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 1. Doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

kardiologije

1 izvršitelj

 1.  

kliničke farmakologije s toksikologijom

2 izvršitelja

 1.  

neurologije

3 izvršitelja

 1.  

ginekologije i opstetricije

1 izvršitelj

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 1.  

urologije

1 izvršitelj

 1.  

abdominalne kirurgije

1 izvršitelj

 1.  

vaskularne kirurgije

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

5 izvršitelja

 1.  

gastroenterologije

1 izvršitelj

 1.  

anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

3 izvršitelja

 1.  

hematologije

1 izvršitelj

 1.  

kliničke radiologije

2 izvršitelja


 

 1. Magistra medicinske biokemije, na određeno vrijeme od 54 mjeseca, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:


 

1.

medicinske biokemije i laboratorijske medicine

2 izvršitelja


 

Uvjeti ad I. :

- zdravstveni radnik VSS, završen medicinski fakultet – doktor medicine

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalni rad (licenca)

- aktivno znanje jednog stranog jezika

 

Uvjeti ad II. :

- zdravstveni radnik VSS, završen farmaceutsko biokemijski fakultet – studij medicinske

biokemije

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalni rad ( licenca)

- aktivno znanje jednog stranog jezika


Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

 1. životopis,

 2. presliku domovnice,

 3. presliku diplome,

 4. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 5. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

 6. presliku odobrenja za samostalni rad (licenca),

 7. potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika.


Radi utvrđivanja redoslijeda, pristupnici uz prijavu dostavljaju i preslike sljedećih dokumenata:

 1. presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,

 2. presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 3. presliku nagrada za vrijeme studija,

 4. presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,

 5. popis objavljenih radova s područja struke s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI, da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 6. presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrdu o radnom iskustvu – u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na internetskoj stranici bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici će biti pozvani na razgovor i pisanim putem. Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po ovom natječaju. Na razgovoru su pristupnici obavezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 - www.kbsd.hr u roku od 15 dana od dana razgovora s kandidatima.

Sa izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor o radu uz probni rad od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji će biti solemniziran po javnom bilježniku.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 


Datum objave: 15. svibanj 2015.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA
     
za zasnivanje radnog odnosa za zapošljavanje doktora medicine (10 izvršitelja) i za zapošljavanje magistra medicinske biokemije (1 izvršitelj) zbog provođenja specijalističkog usavršavanja, objavljenog dana 15. travnja 2015. na web stranici Bolnice i u Narodnim  novinama  broj 42, od 15. travnja 2015.

Klinička bolnica „Sveti Duh“Datum objave: 17. travanj 2015.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 objavljuje

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

I.  Za izbor i imenovanje na položaj I. vrste:

Pročelnika Zavoda za radiologiju   (m/ž) - 1 izvršitelj

                         

Uvjeti:

-  završen medicinski fakultet,

-  specijalist radiolog, uži specijalist iz područja radiologije,

-  doktorat znanosti iz područja radiologije

-  odobrenje za samostalan rad

-  najmanje 8 godina iskustva struci nakon položenog specijalističkog ispita.

 

Mandat pročelnika Zavoda za radiologiju Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine.

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje.

 

II.  Za zapošljavanje doktora medicine specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja (m/ž) - 1 izvršitelj

 • završen medicinski fakultet
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad

 

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta i životopis.

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave na natječaj ad I. i  ad II. treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

                                                                                                                                                                                                            Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 15. travanj 2015.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se Natječaj za izbor i imenovanje pročelnika Zavoda za radiologiju   i za zapošljavanje doktora medicine specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, objavljen dana 15. travnja 2015. na web stranici Bolnice.

                                                                                                      Klinička bolnica „Sveti Duh“ 


Datum objave: 15. travanj 2015.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 154/08), a sukladno Planu specijalizacija za 2014. godinu odobrenim dopisom Ministarstva zdravlja, ravnatelja Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje


 

N A T J E Č A J

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

I. Doktor medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

1.

kardiologije

1 izvršitelj

2.

kliničke farmakologije s toksikologijom

1 izvršitelj

3.

neurologije

1 izvršitelj

4.

ginekologije i opstetricije

1 izvršitelj

5.

oftamologije i optometrije

1 izvršitelj

6.

urologije

1 izvršitelj

7.

abdominalne kirurgije

1 izvršitelj

8.

vaskularne kirurgije

1 izvršitelj

9.

hitne medicine

2 izvršitelja


 

II. Magistra medicinske biokemije, na određeno vrijeme od 54 mjeseci, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

1.

medicinske biokemije i laboratorijske medicine

1 izvršitelj


 

Uvjeti ad I. :

- zdravstveni radnik VSS, završen medicinski fakultet – doktor medicine

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalni rad (licenca)

- aktivno znanje jednog stranog jezika

 

Uvjeti ad II. :

- zdravstveni radnik VSS, završen farmaceutsko biokemijski fakultet – studij medicinske

biokemije

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalni rad ( licenca)

- aktivno znanje jednog stranog jezika

 

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

 1. životopis,

 2. presliku domovnice,

 3. presliku diplome,

 4. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 5. presliku uvjeernja o položenom stručnom ispitu,

 6. presliku odobrenja za samostalni rad (licenca),

 7. potvrdu o aktivnom znanju jednog stranog jezika

 

 

Radi utvrđivanja redoslijeda, pristupnici uz prijavu dostavljaju i preslike sljedećih dokumenata:

 1. presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,

 2. presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 3. presliku nagrada za vrijeme studija,

 4. presliku potvrde o poslijediplomskom studiju,

 5. popis objavljenih radova s područja srtuke s naznakom indeksacijske baze i godine objave,

 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrde o radnom iskustvu – u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Nakon testiranja sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda ponovom natječaju. Na razgovor su pristupnici obavezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

Pozivi za testiranje i razgovor bit će obavljen na internetskoj stranici www.kbsd.hr .

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 - www.kbsd.hr u roku od 15 dana od dana razgovora s kandidatima.

Sa izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu uz probni rad od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji će biti solemniziran po javnom bilježniku.


 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 


Datum objave: 31. ožujak 2015.

NATJEČAJ OD 20. VELJAČE 2015.

OBAVIJEST O IZABRANOM KANDIDATU

 

Po provedenom natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Bolnice dana 20.02.2015. radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme odabran je:

 

 1. Radno mjesto liječnik specijalist interne medicine - kardiologije  - doc.dr.sc. Josip Lukenda, dr.med.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 23. veljača 2015.

ZA NATJEČAJ OD 4. VELJAČE 2015.

OBAVIJEST O IZABRANIM KANDIDATIMA

Po provedenom natječaju obavljenom u „Narodnim novinama“, na Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Bolnice dana 04.02.2015. radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme odabrani su:

 1. Radno mjesto liječnik specijalist oftamologije - Edita Kondža Krstonijević, dr.med.

 2. Radno mjesto liječnik specijalist urolog – Ivan Marijan Kirin, dr.med.

Klinika bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 20. veljača 2015.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

 

Doktora medicine specijalista interne medicine - kardiologije (m/ž) 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet,

- položen stručni ispit,

- položen specijalistički ispit iz interne medicine,

- subspecijalizacija iz kardiologije,

- najmanje pet godina specijalističkog radnog iskustva nakon položenog specijalističkog

ispita, od čega najmanje tri godine aktivnog rada u području interventne kardiologije

- prednost imaju kandidati sa znanstveno-nastavnim zvanjem

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis te preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad, domovnice te drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Klinička Bolnica „Sveti Duh“

Ravnatelj Bolnice

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 04. veljača 2015.

 Ur. broj: 01-03-507
Zagreb, 04. veljača 2015.
 

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

1. Doktora medicine specijalista oftalmologije (m/ž)                      1 izvršitelj

2. Doktora medicine specijalista urologije (m/ž)                            1 izvršitelj


Uvjeti ad 1.:

 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit,
 • položen specijalistički ispit iz oftalmologije,
 • najmanje tri godine specijalističkog radnog iskustva nakon položenog specijalističkog ispita, od čega najmanje dvije godine aktivnog sudjelovanja u znanstvenim projektima iz dječje oftalmologije.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis te preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad, domovnice te drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.


Uvjeti ad 2.:

 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit,
 • položen specijalistički ispit iz urologije,
 • najmanje tri godine specijalističkog radnog iskustva nakon položenog specijalističkog ispita.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis te preslike: diplome, uvjerenja o položenom stručnom i specijalističkom ispitu, odobrenja za samostalni rad, domovnice te drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.


Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „za natječaj za zapošljavanje-ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 40 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

 

                                                                                                     Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 18. prosinac 2014.

REZULTATI PISMENOG ELIMINACIJSKOG ISPITA ZA RADNO MJESTO ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKOG TEHNIČARA - rang tablica, pdf.

Kandidati da brojem bodova 11, 10, 9,5 i 9 pozivaju se da dođu u petak 19. 12. 2014. godine u 11 sati na razgovor u Upravnu zgradu.


 

Datum objave: 18. prosinac 2014.

REZULTATI PISMENOG ELIMINACIJSKOG ISPITA ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIKA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE - rang tablica, pdf

Kandidati sa 9,5 i 7 bodova pozivaju se da dođu u petak 19. 12. 2014. godine u 11 sati na razgovor u Upravnu zgradu.

 

Datum objave: 17. prosinac 2014.

REZULTATI PISMENOG ELIMINACIJSKOG ISPITA ZA MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARE SSS - rang tablica (pdf)

Kandidati sa 12, 11 i 10 bodova pozivaju se da dođu u četrvtak 18. 12. 2014. godine u 9 sati na razgovor u Upravnu zgradu.


Datum objave: 3. prosinac 2014.

Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu:

 

I/ na neodređeno vrijeme sa:

- 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu liječnika specijalista oftalmologije

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto:

 • domovnica

 • diploma Medicinskog fakulteta

 • uvjerenje o položenom državnom ispitu

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

 • najmanje 5 godina oftalmokirurškog iskustva u transplantacijskom oftalmološkom programu – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu, te potvrda poslodavca o traženom specifičnom iskustvu

 

II/ na određeno vrijeme od jedne godine sa:

 

1/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu stručnog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 1/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj VŠS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje jedna godina radnog iskustva – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

2/ 24 (dvadeset četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara općeg smjera SSS

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 2/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

3/ 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno-laboratorijskog tehničara

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 3/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

4/ 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta - administrativnog referenta

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 4/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS općeg, upravnog ili ekonomskog smjera

 • dobro poznavanje rada na računalu

 • najmanje 5 godine radnog iskustva – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

5/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu magistra prava

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 5/:

 • domovnica

 • diploma Pravnog fakulteta

 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu

 • najmanje 5 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u zdravstvenim ustanovama - radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

6/ 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu računovodstvenog referenta

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 6/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS ekonomskog smjera

 • najmanje 2 godine radnog iskustva, prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na proračunskom računovodstvu – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

7/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu električara

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 7/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj VKV/KV elektrotehničke struke

 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima izvođenja električarskih radova i održavanja električarskih instalacija na objektima – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

8/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu bravara

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 8/:

 • domovnica

 • dokaz o srednjoj stručnoj spremi VKV/KV bravar

 • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

9/ 1(jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu dijetetičara

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 9/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj VSS – magistar nutricionizma ili diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci u zdravstvenoj ustanovi – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

10/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu kuhara

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 10/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi KV kuhar ili kuhar (trogodišnja strukovna škola)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

11/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu pomoćnog radnika u Odjelu bolničke prehrane

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 11/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj osmogodišnjoj školi

 • najmanje 1 godina radnog iskustva u zdravstvenoj ustanovi – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovor o radu za sva radna mjesta zaključuje se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj za zapošljavanje– ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


 

Datum objave: 26. studeni 2014.

Odluka o izboru specijalizanata uz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine (pdf)

Odluka o izboru specijalizanata iz hitne medicine (pdf)

 

Datum objave: 13. studeni 2014.

Na osnovu članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 24. listopada 2014. godine, donose se sljedeće odluke i razredbene rang tablice za radno mjesto:


Datum objave 15.10.2014.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa:

 

1./    2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu liječnika specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

       2./    1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu liječnika specijalista pedijatrije

       3./    1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu liječnika specijalista ginekologije i opstetricije

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radna mjesta pod 1./, 2./ i 3./:

 • domovnica
 • diploma Medicinskog fakulteta
 • uvjerenje o položenom državnom ispitu
 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad
 • najmanje 1 godina specijalističkog iskustva – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

      4./       1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu magistra molekularne biologije:

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 4./:

 • domovnica
 • diploma Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

       5./      1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu magistra logopedije:

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 5./:

 • domovnica
 • diploma Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica ili potvrda o radnom stažu

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj za zapošljavanje– ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.

Datum objave 15.10.2014.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , ravnatelj Bolnice objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor:

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • hitne medicine – tri izvršitelja
 • anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – dva izvršitelja

Uz prijavu na natječaj pristupnici su u obvezi dostaviti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,
 • presliku diplome,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
 • presliku odobrenja za samostalan rad i
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik), za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i
 • popis objavljenih radova.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji-ne otvarati“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rata sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči Bolnice i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice

Datum objave 15.10.2014.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje na položaj I. vrste:

1/      1 (jednog) izvršitelja za rad na položaju predstojnika Klinike za  kirurgiju

2/      1 (jednog) izvršitelja za rad na položaju predstojnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet
 • specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike
 • doktorat znanosti iz određenog područja kliničke djelatnosti
 • profesor ili docent,
 • najmanje deset godina specijalističkog kliničkog iskustva

 

Mandat predstojnika Klinike Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana računajući od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

Datum objave 25.7.2014.

Ur. Broj: 01-3332
Zagreb
, 24.7.2014.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja objavljenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 10. ožujka 2014. godine, donosi se

 

ODLUKA

 

o izabranim kandidatima po natječaju

 1. Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za dijetetičara/dijetetičarku primljene su:

 • Marta Vuković
   

 • Petra Orešković

 1. Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja.
   

 2. Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se Odjelu kadrovskih i administrativnih poslova Bolnice. Ukoliko se izabrani kandidat ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj.
   

 3. Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti primljen prvi slijedeći kandidat na listi prvenstva.
   

 4. Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.
   

 5. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda Zavoda. Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će zaključeni nakon dobivanja suglasnosti.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim.dr. med.

 

Datum objave 21.7.2014.

Ur. Broj: 01-3285/1
Zagreb, 18.7.2014.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 13. veljače 2014. godine, donosi se

 

ODLUKA

 

o izabranim kandidatima po natječaju

 1. Za radno mjesto pripravnica, primalja asistentica primljene su:
 • Jakovac Luana
   
 • Bedeničec Petra
 1. Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom.
   
 2. Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.
   
 3. Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.
   
 4. Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.
   
 5. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda
   
 6. navedenog Zavoda.

Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati nakon dobivanja suglasnosti.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim.dr. med.
  

Datum objave 21.7.2014.

Ur. broj: 01-3285
Zagreb, 18.07.2014.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 13. veljače 2014. godine, donosi se

 

ODLUKA

o izabranim kandidatima po natječaju

 1. Za radno mjesto medicinske sestre/ tehničara SSS-pripravnici primljene su:

 

1) Kapović Sanela

2) Radnić Nina

3) Horvat Sanja

4) Čuturić Antonia

5) Marić Anna

6) Tuđman Anica

7) Kovačević Valentina

8) Bačlija Lucija

9) Fehir Ivana,

10) Šabanović Izabela

11) Antonia Lauš Diallo

 

2. Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način  da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te  kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom. 3. Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat

ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.

 

4. Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio

ove odluke.

 

5. Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.

 

6. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda

navedenog Zavoda.

 

Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati

nakon dobivanja suglasnosti.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.

 

 


Datum objave 08.7.2014.

Rezultati eliminacijskog testa za prvostupnice sestrinstva (pdf)

Rezultati eliminacijskog testa za medicinske sestre/tehničare SSS (pdf)


 

Datum objave 26.6.2014

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme od 1 godine sa:

1/ 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog prvostupnika sestrinstva

2/ 6 (šest) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnika fizioterapije

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radna mjesta pod 1/ i 2/

- domovnica

- dokaz o završenoj VŠS odgovarajućeg smera

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

3/ 12 (dvanaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara općeg smjera

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto:

- domovnica

- dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Pisane prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta (neovjerene preslike) dostaviti u roku 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


Datum objave 09.4.2014.

Ur. Broj:
U Zagrebu, 4. travnja 2014. godine

Na temelju Odredbi člana 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh” ravnatelj Bolnice donosi dana 3.travnja 2014. godine

ODLUKU

Stavlja se izvan snage Odluka o izabranim kandidatima po natječaju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za poslove primalja asistentica objavljena na web stranicama Bolnice dana 13. veljače 2014. godine.

OBRAZLOŽENJE

Zbog odustajanja kandidatkinje za stručno osposobljavanje u KB “Sveti Duh” koja je sukladno listi prvenstva primljena na pripravnički staž u drugu ustanovu donosi se odluka kao u izrijeku.

RAVNATELJ BOLNICE
prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.


Datum objave 09.4.2014.

Ur. Broj:
Zagreb, 4.4.2014.


Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 13. veljača 2014. godine, donosi se

ODLUKA

o izabranim kandidatima po natječaju

 1. Za radno mjesto primalja asistentica primljene su
  • Jakovac Luana
  • Bedeničec Petra
    
 2. Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom.
   
 3. 3. Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.
   
 4. 4. Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti   primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.
   
 5. Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.
   
 6. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda navedenog Zavoda. Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati nakon dobivanja suglasnosti.


                                                                                                    
                                                                                RAVNATELJ BOLNICE
                                                                                 prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim.dr. med.

Primalje - tablica kriterija
 


Datum objave 09.4.2014.

Ur. Broj:
U Zagrebu, 4. travnja 2014. godine

Na temelju Odredbi člana 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh” ravnatelj Bolnice donosi dana 3.travnja 2014. godine

ODLUKU

Stavlja se izvan snage Odluka o izabranim kandidatima po natječaju za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za poslove medicinska sestra SSS objavljena na web stranicama Bolnice dana 13. veljače 2014. godine.

OBRAZLOŽENJE

Zbog odustajanja kandidata za stručno osposobljavanje u KB “Sveti Duh” koji su sukladno listi prvenstva primljeni na pripravnički staž u druge ustanove donosi se odluka kao u izrijeku.

RAVNATELJ BOLNICE
prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.


Datum objave 09.4.2014.

Ur. Broj:
Zagreb, 04.04.2014.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 13. veljača 2014. godine, donosi se

ODLUKA

o izabranim kandidatima po natječaju

 1. Za radno mjesto medicinske sestre/ tehničara SSS primljene su
  •    Kapović Sanela
  •    Radnić Nina
  •    Bećirević Amir 
  •    Horvat Sanja
  •    Delač Suzana
  •    Kroflin Mateja
  •    Lauš Diallo Antonia
  •    Krpan Ena
  •    Čuturić Antonia
  •    Butigan Marija
  •    Barukčić Marijana
  •    Blažićević Ivan
  •    Marić Anna
  •    Pališaški Silvia
  •    Jandrečić Anamarija
  •    Šabanović Izabela
  •    Tuđman Ankica
  •    Šafranec Zrinka
  •    Kovačević Valentina
  •    Bačlija Lucija
  •    Fehir Ivana
    
 2.  Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom.
   
 3. Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.
   
 4. Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti  primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.
   
 5. Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.
   
 6. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda navedenog Zavoda. Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati nakon dobivanja suglasnosti.

                                                                                                  
                                                                                     RAVNATELJ BOLNICE
                                                                            prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.

Medicinske sestre/tehničari SSS - tablica kriterija
 Datum objave 26.03.2014.

Ur. Broj:
Zagreb, 24.02.2014.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 13. veljača 2014. godine, donosi se


ODLUKA

o izabranim kandidatima po natječaju

 1. Za radno mjesto primalja asistentica primljene su

- Tkalčević Ivana

- Jakovac Luana

 

2. Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te

kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom.

 

3. Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat

ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.

 

4. Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti

primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

 

5. Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.

 

6. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda

navedenog Zavoda.

Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati nakon dobivanja suglasnosti.

 

priliog: Rang lista prema kriterijima natječaja

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim.dr. med.


 

Datum objave 26.03.2014.

Ur. Broj:
Zagreb, 24.02.2014.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 13. veljača 2014. godine, donosi se

 

ODLUKA
o izabranim kandidatima po natječaju

 1. Za radno mjesto medicinske sestre/ tehničara SSS primljene su

- Kapović Sanela

- Radnić Nina

- Letinčić Valentina

- Mađar Danijela

- Popović Martina

- Bećirević Amir

- Crnković Marijana

- Horvat Sanja

- Pavlaković Monika

- Delač Suzana

- Kroflin Mateja

- Lauš Diallo Antonia

- Krpan Ena

- Čuturić Antonia

- Rajković Maja

- Butigan Marija

- Radiković Marinela

- Barukčić Marijana

- Pavlović Antonia

- Slukan Paola

- Kapusta Ana

 

 

2. Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom.

3. Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.

4. Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

5. Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.

6. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda navedenog Zavoda.

Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati nakon dobivanja suglasnosti.

 

prilog: Rang lista prema kriterijima natječaja

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.Datum objave 07.02.2014.

Zagreb, 28.01.2014.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 28.listopada 2013. godine, donosi se
 

ODLUKA

o izabranim kandidatima po natječaju

 

 1. Za radno mjesto prvostupnika fizioterapije primljeni su slijedeći kandidati:

1. Javor Patrik

2. Lenić Iva

3. Tomić Ivana

4. Mijić Marina

5. Brkić Martina

 

2. Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom.

3. Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.

4. Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

5. Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.

6. Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda navedenog Zavoda.

Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati nakon dobivanja suglasnosti.

- prilog 1

- prilog 2

RAVNATELJ BOLNICE

prof. dr. sc. Mladen Bušić, prim. dr. med.


 

 

Datum objave 15.01.2014.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, sukladno odluci Upravnog vijeća ur.broj: 01-4410, od 18. prosinca 2013. godine, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje na položaje I. vrste, na mandatno razdoblje od 4 godine, za:

1. 1 (jednog) izvršitelja na poslovima pomoćnika ravnatelja za financijsko poslovanje

2. 1 (jednog) izvršitelja na poslovima pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo - glavne sestre Bolnice

3. 1 (jednog) izvršitelja na poslovima pomoćnika ravnatelja za kontrolu  kvalitete i nadzor.

 

Uvjeti :

1. za izvršitelja pomoćnika ravnatelja za financijsko poslovanje:

    - visoka stručna sprema - magistar ekonomije

    - pet godina radnog iskustva

 

2. za izvršitelja pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo - glavne sestre Bolnice:

    - visoka stručna sprema - diplomirana medicinska sestra/tehničar

    - pet godina radnog iskustva

 

3. za izvršitelja pomoćnika ravnatelja za kontrolu kvalitete i nadzor:

    - visoka stručna sprema - medicinski fakultet, specijalizacija iz jedne od medicinskih 

      djelatnosti Bolnice

    - pet godina radnog iskustva

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8  dana računajući od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta i životopis, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.


Datum objave 15.01.2014.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, sukladno odluci Upravnog vijeća ur.broj: 01-4409, od 18. prosinca 2013. godine, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje na položaje I. vrste, na mandatno razdoblje od 4 godine, za

1 (jednog) izvršitelja na poslovima zamjenika ravnatelja

 

Uvjeti :

    - visoka stručna sprema

    - pet godina radnog iskustva

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana računajući od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta i životopis, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.


Datum objave 15.01.2014.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje na položaj I. vrste sa:

 

1/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na poslovima predstojnika Klinike za neurologiju

 

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet
 • specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike
 • doktorat znanosti iz određenog područja kliničke djelatnosti
 • profesor ili docent,
 • najmanje deset godina specijalističkog kliničkog iskustva

 

2/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na poslovima predstojnika Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije

3/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na poslovima predstojnika Zavoda za patologiju i citologiju

 

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet
 • specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda
 • doktorat znanosti iz određenog područja djelatnosti Zavoda
 • najmanje osam godina specijalističkog iskustva

 

 

Mandat predstojnika Klinike/Zavoda Kliničke bolnice traje četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana računajući od dana objave natječaja.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.Datum objave 13.12.2013.

Ur. broj: 01-4320
U Zagrebu, 12. prosinac 2013. godine

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i prijedloga Povjerenstva, v.d. Ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, bira se slijedeći pristupnik:

1/ Tino Klancir, dr.med. iz Zlatar Bistrice

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 30. listopada 2013. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), v.d. Ravnatelja Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

v.d. RAVNATELJA BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave 13.12.2013.

 

Ur. broj: 01-4321
U Zagrebu, 12. prosinac 2013. godine

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine i prijedloga Povjerenstva, v.d. Ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz hitne medicine

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz hitne medicine, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/ Anika Galunić, dr.med. iz Zagreba

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

Dana 30. listopada 2013. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), v.d. Ravnatelja Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

v.d. RAVNATELJA BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave 29.11.2013.

Temeljem odredbi članka 44. st. 4. Zakona o ustanovama (NN broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 32. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh", Upravno vijeće Bolnice raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Bolnice
na mandatno razdoblje u trajanju 4 godine

UVJETI:

 • visoka stručna sprema: završen sveučilišni diplomski studij

 • pet godina radnog iskustva u struci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana računajući od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta i Plan i program rada za mandatno razdoblje, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh", Sveti Duh 64, Zagreb, s naznakom „za natječaj za ravnatelja Bolnice".

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.
 

 


Datum objave 26.11.2013.

Rezultati natječaja

Rang lista prema kriterijima natječaja za radna mjesta medicinska sestra/tehničar SSS

 

Rang lista prema kriterijima natječaja za radna mjesta prvostupnika fizioterapije

 


Datum objave 18.11.2013.

Rezultati natječaja

 

Rang lista prema kriterijima natječaja za radna mjesta stručna prvostupnica sestrinstva

 

Rang lista prema kriterijima natječaja za radna mjesta primalja asistentica

 

Rang lista prema kriterijima natječaja za radno mjesto zdravstveno laboratorijskog tehničara SSS

 


 

 

Datum objave 30.10.2013.

Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje na položaj I. vrste sa:

1/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Klinike za  kirurgiju

2/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Klinike za očne bolesti

3/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet
 • specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike
 • doktorat znanosti iz određenog područja kliničke djelatnosti
 • profesor ili docent,
 • najmanje deset godina specijalističkog kliničkog iskustva

 

4/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Zavoda za ortopediju

5/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet
 • specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda
 • doktorat znanosti iz određenog područja djelatnosti Zavoda
 • najmanje osam godina specijalističkog iskustva

 

Mandat predstojnika Klinike/Zavoda Kliničke bolnice traje četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana računajući od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 


Datum objave 30.10.2013.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnatelj Bolnice objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor:

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • anesteziologije, reanimatologije I intenzivne medicine – jedan izvršitelj
 • hitne medicine – jedan izvršitelj

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,
 • presliku diplome,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
 • presliku odobrenja za samostalan rad i
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i
 • popis objavljenih radova.

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 8. studenog 2013. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

 


Datum objave 2.8.2013.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

1/ 7 (sedam) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre / medicinskog tehničara SSS općeg smjera

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 1/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

2/ 1(jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu stručne prvostupnice /prvostupnika sestrinstva

3/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu stručne prvostupnice / prvostupnika fizioterapije

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radna mjesta pod 2/ i 3/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj VŠS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Pisane prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta (neovjerene preslike) dostaviti do 10. kolovoza 2013. na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


Povratak na aktualne natječaje

 


Natječaji - arhiva - do 30.10.2013.


Datum objave 30.10.2013.

Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje na položaj I. vrste sa:

1/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Klinike za  kirurgiju

2/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Klinike za očne bolesti

3/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet
 • specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike
 • doktorat znanosti iz određenog područja kliničke djelatnosti
 • profesor ili docent,
 • najmanje deset godina specijalističkog kliničkog iskustva

 

4/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Zavoda za ortopediju

5/      1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju predstojnika Zavoda za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet
 • specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda
 • doktorat znanosti iz određenog područja djelatnosti Zavoda
 • najmanje osam godina specijalističkog iskustva

 

Mandat predstojnika Klinike/Zavoda Kliničke bolnice traje četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana računajući od dana objave natječaja.

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.


Datum objave 30.10.2013.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnatelj Bolnice objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor:

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • anesteziologije, reanimatologije I intenzivne medicine – jedan izvršitelj
 • hitne medicine – jedan izvršitelj

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,
 • presliku diplome,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,
 • presliku odobrenja za samostalan rad i
 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • presliku nagrada za vrijeme studija,
 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i
 • popis objavljenih radova.

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 8. studenog 2013. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

 


 

 

Datum objave 2.8.2013.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

1/ 7 (sedam) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre / medicinskog tehničara SSS općeg smjera

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 1/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

2/ 1(jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu stručne prvostupnice /prvostupnika sestrinstva

3/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu stručne prvostupnice / prvostupnika fizioterapije

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radna mjesta pod 2/ i 3/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj VŠS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Pisane prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta (neovjerene preslike) dostaviti do 10. kolovoza 2013. na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


datum objave 14.6.2013.

Ur.broj:01-2059
Zagreb, 10.06.2013.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 13.veljače 2013. godine, donosi se

 

ODLUKA

o izabranim kandidatima po natječaju

Za radno mjesto pripravnika magistra biologije dipl. inženjer/inženjer biologije primljen je slijedeći kandidat:

Karač Ivo

Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.

Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.

Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda navedenog Zavoda. Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati nakon dobivanja suglasnosti.

RAVNATELJ BOLNICE                            

Miran Martinac, dr.med.                           

Lista prijavljenih kandidata razvrstanim sukladno kriterijama Javnog natječaja za
pripravnika magistra biologije/dipl.inženjera biologije u pdf-u

Datum objave 14.6.2013.

Ur.broj: 01-2058
Zagreb, 10.06.2013.

Na osnovi članka 33. Statuta Kliničke bolnice “Sveti Duh”, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje od 13.veljače 2013. godine, donosi se

ODLUKA

o izabranim kandidatima po natječaju

Za radno mjesto prvostupnika radiološke terapije primljeni su slijedeći kandidati:

 1. Flegar Jelena
 2. Bakula Martina

Lista primljenih kandidata izrađena je prema kriterijima Ministarstva zdravlja na način da prednost imaju kandidati - zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje, te kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji i osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Kliničke Bolnice “Sveti Duh” javiti se službi kadrovskih poslova. Ukoliko se izabrani kandidat ne javi u navedenom roku smatrati će se da je odustao od svog zahtjeva za sudjelovanjem na natječaju.

Ukoliko netko od primljenih kandidata odustane ili se za njega ne dobije suglasnost Središnjeg ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na stručno će osposobljavanje biti primljen prvi slijedeći kandidat na listi koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove odluke.

Imenovani će obavljati stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 1 godine.

Zahtjev za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa biti će upućen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi dobivanja suglasnosti Središnjeg ureda navedenog Zavoda. Ugovori o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa će se zaključivati nakon dobivanja suglasnosti.

RAVNATELJ BOLNICE                            

Miran Martinac, dr.med.                           

Lista prijavljenih kandidata razvrstanih po kriterijima 
prema Javnom natječaju za prvostupnike radiološke tehnologije u pdf-u

 

 

Odluka o poništenju natječaja za izbor specijalizanta za specijalističko usavršavanje iz hitne medicine, objavljeno 6.6.2013. u pdf-u

Odluka o izabranim kandidatima - prvostupnici fizioterapije, objavljeno 16.5.2013. u pdf-u

Odluka o izabranim kanidatima - provstupnici zdrav. lab. dijagnostike, objavljeno 16.5.2013. u pdf-u

Odluka o izboru specijalizanata iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine 09.4.2013, u pdf-u

Odluka o izabranim kandidatima za radno mjest prvostupnice sestrinstva po natječaju od 13.4.2013, u pdf-u

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto fizioterapeuta SSS, u pdf-u,

Odluka o izabranim kandidatima za radno mjesto lab. tehničar, u pdf-u

Odluka o izabranim kandidatima za radno mjesto primalja, u pdf-u

 

 

Datum objave: 10.4.2013.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

1/

9 (devet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre / medicinskog tehničara SSS općeg smjera

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 1/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

2/

1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu primalje-asistentice

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 2/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Pisane prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta (neovjerene preslike) dostaviti do 18. travnja 2013. na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


Datum objave: 27.03.2013.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa:

 • 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu liječnika specijalista opće kirurgije

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto:

 • domovnica

 • diploma Medicinskog fakulteta

 • uvjerenje o položenom državnom ispitu

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

 • doktorat znanosti

 • najmanje 5 godina specijalističkog iskustva – radna knjižica.

 

Prednost prilikom izbora imat će kandidati sa znanstvenim zvanjem.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.

Datum objave: 27.03.2013.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnatelj Bolnice donosi

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

za izbor specijalizanta u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, objavljen u javnom glasilu „Narodne novine“, na internetskim stranicama Bolnice, na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja i na Zavodu za zapošljavanje dana 26. listopada 2012. godine, koji se odnosi na izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • hitne medicine – jedan izvršitelj

___________________________________________________

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , ravnatelj Bolnice objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor:

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • hitne medicine – jedan izvršitelj

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,

 • presliku diplome,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,

 • presliku odobrenja za samostalan rad i

 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 • presliku nagrada za vrijeme studija,

 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i

 • popis objavljenih radova.

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 5. travnja 2013. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

 

Datum objave: 06.03.2013.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa:

 • 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu magistra biologije za potrebe Laboratorija za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i porodništvo

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto:

 • domovnica

 • diploma Prirodoslovno – matematičkog fakulteta

 • najmanje 1 godina iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada.

 

Prijave na natječaj uz životopise i neovjerene preslike dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj magistar biologije – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.

 

Datum objave: 15.02.2013.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnatelj Bolnice donosi

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

za izbor specijalizanta u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, objavljen u javnom glasilu „Narodne novine“, na internetskim stranicama Bolnice, na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja i na Zavodu za zapošljavanje dana 26. listopada 2012. godine, koji se odnosi na izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 

 • anesteziologije, reanimatologije I intenzivne medicine – dva izvršitelja

___________________________________________________

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , ravnatelj Bolnice objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor:

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • anesteziologije, reanimatologije I intenzivne medicine – dva izvršitelja

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,

 • presliku diplome,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,

 • presliku odobrenja za samostalan rad i

 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 • presliku nagrada za vrijeme studija,

 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i

 • popis objavljenih radova.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 25. veljače 2013. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

 

Datum objave: 6.02.2013.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

1/ 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu laboratorijskog tehničara SSS

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 1/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajuće smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

2/ 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara SSS općeg smjera

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 2/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

3/ 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalje-asistentice

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 3/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Prijave na natječaj uz životopise i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


 

Datum objave: 7.01.2013.

Ur. broj: 01- 4322

U Zagrebu, 19. prosinca 2012. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanata iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, biraju se slijedeće pristupnice:

1/ Morana Tomičić, dr.med. iz Zagreba,

2/ Sonja Krofak, dr.med. iz Sv. Ivana Zeline i

3/ Vlasta Skolan, dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

Ur. broj: 01- 4321

U Zagrebu, 20. prosinca 2012. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/ Marija Siter, mag.med.biochem. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 

Ur. broj: 01- 4327

U Zagrebu, 27. prosinca 2012. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz ginekologije i opstetricije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanata iz ginekologije i opstetricije, biraju se slijedeći pristupnici:

 

1/ Nina Medić, dr.med. iz Zagreba i

2/ Krešimir Živković, dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med.,v.r.

 

Ur. broj: 01-4317

U Zagrebu, 24. prosinac 2012. godine

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz hematologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz hematologije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz hematologije, bira se slijedeći pristupnik:

 

1/ Dinko Bekić, dr.med., iz Sesveta

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz hematologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 

Ur. broj: 01- 4324

U Zagrebu, 18. prosinac 2012. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz hitne medicine

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanata iz hitne medicine-3 izvršitelja, biraju se slijedeći pristupnici:

 

1/ Darinka Tunjić Pejak, dr.med. iz Zagreba,

2/ Ljubica Radovan, dr.med. iz Zagreba i

3/ Jelena Vojnić, dr.med. Iz Osijeka

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

Ur. broj: 01- 4319

U Zagrebu, 24. prosinac 2012. godine

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz kardiologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz kardiologije

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz kardiologije, bira se slijedeći pristupnik:

1/ Dario Gulin, dr.med., iz Lozovca

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz kardiologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 

Ur. broj: 01- 4320

U Zagrebu, 24. prosinca 2012. godine

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz abdominalne kirurgije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz abdominalne kirurgije

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanata iz abdominalne kirurgije, biraju se slijedeći pristupnici:

1/ Branko Bakula, dr.med. iz Svete Nedelje i

2/ Ivan Šimović, dr.med. iz Zagreba

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz abdominalne kirurgije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

Ur. broj: 01- 4323

U Zagrebu, 19. prosinca 2012. godine

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz neurologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz neurologije

Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz neurologije, bira se slijedeća pristupnica:

1/ Marina Milošević, dr.med. iz Zagreba

2/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskim stranicama Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26.listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz neurologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 

Ur. broj: 01-4326

U Zagrebu, 18. prosinca 2012. godine

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz otorinolaringologije

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz otorinolaringologije, bira se slijedeći pristupnik:

 

1/ Tomislav Rešković, dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

Ur. broj: 01- 4318

U Zagrebu, 27. prosinac 2012. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz urologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz urologije

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz urologije, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/ Adelina Hrkać, dr.med., iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz urologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med.,v.r.

Ur. broj: 01-4325

U Zagrebu, 18. prosinca 2012. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz oftalmologije i optometrije

 

Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz oftalmologije i optometrije, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/ Lidija Andrijašević, dr.med. iz Karlovca

 

2/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskim stranicama Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

O b r a z l o ž e n j e

Dana 26. listopada 2012. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja objavljen je natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.


 

 

Datum objave: 6.12.2012.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre / medicinskog tehničara SSS općeg smjera

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

 

Pisane prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta (neovjerene preslike) dostaviti do 14. prosinca 2012. na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


Datum objave: 26.10.2012.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , ravnatelj Bolnice objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor:

I/ doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

- abdominalne kirurgije – dva izvršitelja,

- urologije – jedan izvršitelj,

- otorinolaringologije – jedan izvršitelj,

- anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – tri izvršitelja,

- oftalmologije i optometrije – jedan izvršitelj,

- hematologije – jedan izvršitelj,

- kardiologije – jedan izvršitelj,

- ginekologije i opstetricije – dva izvršitelja,

- neurologije – jedan izvršitelj,

- hitne medicine – tri izvršitelja i
 

II/ magistra medicinske biokemije (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

- medicinske biokemije i laboratorijske medicine – jedan izvršitelj.
 

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

- preslik domovnice,

- preslik diplome,

- preslik potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika i

- preslik odobrenja za samostalan rad.
 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik), za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- preslik prijepisa položenih ispita na studiju,

- preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

- preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

- preslik nagrada za vrijeme studija,

- preslik potvrde o poslijediplomskom studiju,

- popis objavljenih radova i

- preslik radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.
 

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 12.studenoga 2012. godine u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine/magistra medicinske biokemije na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
 

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (http://www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice. 

 

Datum objave: 04.07.2012.

Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

 

1/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu više medicinske sestre/ višeg medicinskog tehničara VŠS

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 1/:

 • domovnica

 • dokaz o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

2/ 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre / medicinskog tehničara SSS općeg smjera

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 2/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

 

Pisane prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta (neovjerene preslike) dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


 

Datum objave: 31. 01. 2012.

 

Ur. broj: 01-318

U Zagrebu, 25. siječnja 2012. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz kliničke farmakologije s toksikologijom i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz kliničke farmakologije s toksikologijom

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz kliničke farmakologije s toksikologijom, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/ doc.dr.sc. Jasna Čerkez Habek, dr.med. iz Samobora

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 15. prosinca 2011. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz kliničke farmakologije s toksikologijom, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

 

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 

 


Datum objave: 15. prosinac 2011.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnatelj Bolnice donosi

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

za izbor specijalizanta u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, objavljen u javnom glasilu „Vjesnik“, na internetskim stranicama Bolnice, na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i na Zavodu za zapošljavanje dana 15. studenoga 2011. godine, koji se odnosi na izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 

 • kliničke farmakologije s toksikologijom – jedan izvršitelj

___________________________________________________

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , ravnatelj Bolnice objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor:

 

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 

 • kliničke farmakologije s toksikologijom – jedan izvršitelj

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,

 • presliku diplome,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,

 • presliku odobrenja za samostalan rad i

 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 • presliku nagrada za vrijeme studija,

 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i

 • popis objavljenih radova.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 22. prosinca 2011. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

 

Datum objave: 15. studenoga 2011.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , ravnatelj Bolnice objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor:

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • kliničke farmakologije s toksikologijom – jedan izvršitelj

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,

 • presliku diplome,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,

 • presliku odobrenja za samostalan rad i

 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 • presliku nagrada za vrijeme studija,

 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i

 • popis objavljenih radova.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 23. studenoga 2011. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.


Datum objave: 29. listopad 2011.

 

Na temelju odredbi članka 9. Pravilnika o radu Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnatelj Bolnice raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa:

 • 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu liječnika specijalista interne medicine

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto:

 • domovnica

 • životopis

 • dokaz o završenoj VSS – diploma Medicinskog fakulteta

 • dokaz o položenom državnom ispitu

 • dokaz o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 3 godine specijalističkog radnog iskustva – preslika radne knjižice

 

 

za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

 

1/ 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog prvostupnika sestrinstva

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 1/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj VŠS –

 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – preslika radne knjižice

 

2/ 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara SSS općeg smjera

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 2/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – preslika radne knjižice

 

3/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu primalja – asistentica

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 3/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – preslika radne knjižice

 

4/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu KV kuhara

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 4/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj KV ili SSS odgovarajućeg smjera

 • najmanje 5 godina radnog iskustva – preslika radne knjižice

5/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu pomoćnog radnika u Odsjeku transporta pacijenata, rublja i infektivnog materijala

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 5/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj osnovnoj školi

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – preslika radne knjižice

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Pravilnika o radu Bolnice.

 

Prijave na natječaj uz neovjerene preslike dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


Datum objave: 18. kolovoza 2011.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa:

 

 • 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu liječnika specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto:

 • domovnica

 • diploma Medicinskog fakulteta

 • uvjerenje o položenom državnom ispitu

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

 • najmanje 1 godina specijalističkog iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


 

 

Datum objave: 2. kolovoza 2011.

Ur. broj: 01- 2596/1
U Zagrebu, 1. kolovoz 2011. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanata iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja- 2 izvršitelja, biraju se slijedeći pristupnici:

1/ Petar Mrđa, dr.med. iz Zagreba i

2/ Livija Šakić, dr.med. iz Zagreba

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 5. srpnja 2011. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med.Datum objave: 5. srpnja 2011.

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , ravnatelj Bolnice objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor:

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja – dva izvršitelja

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,

 • presliku diplome,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,

 • presliku odobrenja za samostalan rad i

 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

 

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 • presliku nagrada za vrijeme studija,

 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i

 • popis objavljenih radova.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 13. srpnja 2011. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.
 
ARHIVIRANI natječaji i odluke do 3.6.2011.Datum objave: 3. lipnja 2011.

Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 

I/ za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa:

 

- 1(jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu medicinska sestra/medicinski tehničar-koordinator za kontrolu kvalitete u zdravstvenoj njezi i edukaciju

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija:

 • domovnica

 • svjedodžba o stečenom stručnom nazivu prvostupnice/ka (baccalaurea) sestrinstva

 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 8 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

 

II/ za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

 

- 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu administratora

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS

 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog stranog jezika

 • dokaz o poznavanju rada na računalu

 • najmanje 7 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

 

Pisane prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta (neovjerene preslike) i životopisom dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.

 

Datum objave: 13. svibnja 2011.

Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje na položaj I. vrste sa:

 

- 1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju Predstojnika Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

 

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet

 • specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike

 • doktorat znanosti iz određenog područja kliničke djelatnosti

 • profesor ili docent,

 • najmanje pet godina specijalističkog iskustva

 

Mandat predstojnika Klinike Kliničke bolnice traje četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana računajući od dana objave natječaja.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.


Datum objave: 25. ožujka 2011.

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa:

 

 • 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu liječnika specijalista interne medicine

 • 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu liječnika specijalista otorinolaringologije

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radna mjesta:

 • domovnica

 • diploma Medicinskog fakulteta

 • uvjerenje o položenom državnom ispitu

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

 • najmanje 1 godina specijalističkog iskustva – radna knjižica

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Prijave na natječaj uz životopise i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana izbora.


 

ARHIVA: Natječaji i odluke o izboru do 4.2.2011.


Datum objave: 4. veljače 2011.

Ur. broj: 01-465

U Zagrebu, 04. veljače 2011. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz radiologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz radiologije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz radiologije, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/ Anđela Stupalo, dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 05. siječnja 2011. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz radiologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med.,v.r.

 

Datum objave: 31. siječnja 2011.

 

Ur. broj: 01-352

U Zagrebu, 26. siječanj 2011. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz patološke anatomije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz patološke anatomije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz patološke anatomije, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/ Danica Jakovčević, dr.med. iz Kaštel Kambelovca

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 29. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz patološke anatomije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

RAVNATELJ BOLNICE

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 

 


ARHIVA: Natječaji do 5.01.2011.

 

 

Datum objave: 5. siječnja 2011.

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i Izvješća Povjerenstva za izbor specijalizanta iz radiologije, ravnatelj Bolnice donosi

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

za izbor specijalizanta u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, objavljen u javnom glasilu „Vjesnik“, na internetskim stranicama Bolnice, na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i na Zavodu za zapošljavanje dana 3. prosinca 2010. godine, u dijelu što se odnosi na izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz radiologije za jednog izvršitelja.

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, ravnatelj Bolnice objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor:

 

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 

 • radiologije – jedan izvršitelj

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,

 • presliku diplome,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,

 • presliku odobrenja za samostalan rad i

 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 • presliku nagrada za vrijeme studija,

 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i

 • popis objavljenih radova.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 13. siječnja 2011. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

 

Datum objave: 30. prosinca 2010

 

Ur. broj: 01-6232

U Zagrebu, 30. prosinca 2010. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz radiologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz radiologije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanata iz radiologije, biraju se slijedeći pristupnici:

 

1/ Lovro Kavur, dr.med. iz Zagreba i

2/ Sarah Polak, dr.med. iz Zagreba.

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskim stranicama Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 3. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

 

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz radiologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

RAVNATELJ BOLNICE

 

Miran Martinac, dr.med.,v.r.


 

 

Datum objave: 29. prosinca 2010.

Ur. broj: 01- 6222

U Zagrebu, 29. prosinca 2010. godine

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz neurologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz neurologije

 

Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanata iz neurologije, biraju se slijedeće pristupnice:

 

1/ Latica Friedrich, dr.med. iz Zagreba i

2/ Sandra Graf, dr.med. iz Rijeke  

 

2/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskim stranicama Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 3.prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz neurologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

                                                                    RAVNATELJ BOLNICE

 

                                                                    Miran Martinac, dr.med.,v.r.


 

 

Ur. broj: 01- 6215

U Zagrebu, 29. prosinca 2010. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz ginekologije i opstetricije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz ginekologije i opstetricije, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/   Maja Predojević, dr.med. iz Zaprešića

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 3. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

 

                                                                                            RAVNATELJ BOLNICE

 

                                                                                             Miran Martinac, dr.med.,v.r.Ur. broj: 01-6206

U Zagrebu, 28. prosinca 2010. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz interne medicine i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanata iz interne medicine

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanata iz interne medicine, biraju se slijedeći pristupnici:

 

1/ Nikola Udiljak, dr.med. iz Zagreba

2/ Dubravka Vrljić, dr.med. iz Zagreba i

3/ Ana-Marija Liberati-Čizmek , dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskim stranicama Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 3. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz interne medicine, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

RAVNATELJ BOLNICE

 

Miran Martinac, dr.med.,v.r.

 


Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i Izvješća Povjerenstva za izbor specijalizanta iz patološke anatomije, ravnatelj Bolnice donosi

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

za izbor specijalizanta u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, objavljen u javnom glasilu „Vjesnik“, na internetskim stranicama Bolnice, na internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i na Zavodu za zapošljavanje dana 3. prosinca 2010. godine, u dijelu što se odnosi na izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz patološke anatomije – jedan izvršitelj

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , ravnatelj Bolnice objavljuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor:

 

doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 

 • patološke anatomije – jedan izvršitelj

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kako slijedi:

 • presliku domovnice,

 • presliku diplome,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju jednog stranog jezika,

 • presliku odobrenja za samostalan rad i

 • presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj:154/08, nastavno: Pravilnik) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za što je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 • presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

 • presliku potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

 • presliku nagrada za vrijeme studija,

 • presliku potvrde o poslijediplomskom studiju i

 • popis objavljenih radova.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 9. siječnja 2011. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom „Prijava na natječaj za izbor doktora medicine na specijalizaciji“ na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“ – Urudžbeni zapisnik, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rada sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluke o izboru specijalizanata bit će objavljene na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Bolnice (http://www.kbsd.hr) najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

 

 

 

Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje na položaje I. vrste sa:

 

1/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju Predstojnika Zavoda za radiologiju

 

Uvjeti :

 • visoka stručna sprema: završen Medicinski fakultet

 • specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda

 • doktorat znanosti iz određenog područja kliničke djelatnosti ili primarijat

 • najmanje pet godina specijalističkog staža

 

2/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na položaju Predstojnika Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

 

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema: završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 • specijalizacija iz područja djelatnosti Zavoda

 • doktorat znanosti iz područja djelatnosti Zavoda ili primarijat

 • najmanje pet godina specijalističkog staža

 

Mandat predstojnika Zavoda Kliničke bolnice traje četiri godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana računajući od dana objave natječaja.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

 


 

 

Na temelju odredbi članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

 

I/ za zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa:

 

- 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu liječnika specijalista radiologije

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto:

 • domovnica

 • diploma Medicinskog fakulteta

 • uvjerenje o položenom državnom ispitu

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

 • najmanje 1 godina specijalističkog iskustva – radna knjižica

 

II/ za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme sa:

 

1/ 5 (pet) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara SSS općeg smjera

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 1/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

2/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu fizioterapeutskog tehničara SSS u EKG laboratoriju

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 2/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj SSS odgovarajućeg smjera

 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad (licenca)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva – radna knjižica

 

3/ 1 (jednim) izvršiteljem za rad na radnom mjestu radnika na prijevozu bolesnika

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija za radno mjesto pod 3/:

 • domovnica

 • dokaz o završenoj osnovnoj školi

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Ugovori o radu zaključuju se uz uvjet probnog rada utvrđenog odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Prijave na natječaj uz životopise i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostaviti u roku 8 dana od dana objave na adresu: KLINIČKA BOLNICA“SVETI DUH“, SVETI DUH 64, 10000 ZAGREB uz napomenu „za natječaj – ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 
Datum objave rezultata: 28. prosinca 2010.

 

Ur. broj: 01- 6139

U Zagrebu, 23. prosinca 2010. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, bira se slijedeći pristupnik:

 

1/ Damjan Marin, dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 03. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

 

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 


 

 

Ur. broj: 01- 6140

U Zagrebu, 23. prosinca 2010. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike, bira se slijedeća pristupnica:

 

1/ Monika Barberić, mag.med.biochem. iz Ivanić Grada

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 03. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor magistra medicinske biokemije za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz medicinske biokemije i laboratorijske dijagnostike, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

 

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 

 

 

Ur. broj: 01- 6136

U Zagrebu, 23. prosinca 2010. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz opće kirurgije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz opće kirurgije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz opće kirurgije, bira se slijedeći pristupnik:

 

1/ Neven Starčević, dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 03. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz opće kirurgije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

 

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 


 

 

Ur. broj: 01- 6138

U Zagrebu, 23. prosinca 2010. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz otorinolaringologije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz otorinolaringologije, bira se slijedeći pristupnik:

 

1/ Boris Filipović, dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 03. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

 

Miran Martinac, dr.med., v.r.

 


 

 

Ur. broj: 01- 6137

U Zagrebu, 23. prosinca 2010. godine

 

 

 

Na temelju odredbi članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, konačnog redoslijeda kandidata utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz ortopedije i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Bolnice donosi slijedeću

 

O D L U K U

o izboru specijalizanta iz ortopedije

 

I/ Nakon provedenog natječajnog postupka za izbor specijalizanta iz ortopedije, bira se slijedeći pristupnik:

 

1/ Goran Vrgoč, dr.med. iz Zagreba

 

II/ Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Bolnice i internetskoj stranici Bolnice sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08).

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 03. prosinca 2010. godine u javnom glasilu, na Zavodu za zapošljavanje, na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi objavljen je natječaj za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje za potrebe i o trošku Bolnice.

Na temelju konačnog redoslijeda kandidata i prijedloga utvrđenog od strane Povjerenstva za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalističko usavršavanje iz ortopedije, sukladno obvezi iz članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj: 154/08), Ravnatelj Bolnice donio je Odluku kao u izrijeku.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u roku od 8 dana od objave Odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

 

Miran Martinac, dr.med., v.r.