Natječaji

poveznica na ARHIVU
prethodnih natječaja


Natječaji za zaposlenja

Natječaji - ostali


NATJEČAJI DO 13. VELJAČE 2017:Datum objave: 13. veljače 2017.

Ur.broj: 01-03-489/1
Zagreb, 09.02.2017.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 25.01.2017. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

ODLUKU

Dr.sc. Lora Dukić, spec.med.biochem., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra medicinske biokemije - specijalista na neodređeno vrijeme u Zavodu za medicinsko -laboratorijsku dijagnostiku Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 25. siječnja 2017.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistra medicinske biokemije - specijalista na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen farmaceutsko – biokemijski fakultet, studij medicinske biokemije

- specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

- 4 godine radnog iskustva

- odobrenje za samostalan rad

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 


Datum objave: 24. siječnja 2017.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, iz Zagreba, Sveti Duh 64 objavljuje

 

PONOVNI JAVNI NATJEČAJ

 RADI PRODAJE RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA
 

 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je rabljeno službeno vozilo FIAT DUCATO PANORAMA, diesel, 1.9, godina proizvodnje 2001. godina prve registracije 2001., 208.506 prijeđenih kilometara, broj šasije ZFA23000006119035, registarskih oznaka ZG-3944-AB, registrirano do 05.prosinca 2016. godine, u ispravnom i voznom stanju.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Troškove poreza i sve ostale troškove snosi kupac.

 

2. POČETNA CIJENA

Početna cijena utvrđena je u iznosu 7.500,00 kn.

 

3. JAMČEVINA

Sudionici javnog natječaja obvezni su uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude u iznosu 1.000,00 kn na račun Kliničke bolnice „Sveti Duh“ HR6123400091100012305 ili na blagajni Bolnice, s naznakom „jamčevina - ponuda za kupnju rabljenog vozila“.

Natjecatelju, čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim se natjecateljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 5 dana od konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

U slučaju odustajanja od ponude izabranom ponuditelju se jamčevina ne vraća.

 

4. ROK PLAĆANJA PONUĐENE CIJENE

Izabrani ponuditelj je obvezan u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavijesti o odabiru uplatiti ugovorenu cijenu ili gubi pravo na kupnju. Po predočenju dokaza o plaćanju ponuđene cijene s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o kupoprodaji vozila.

 

5. PRAVO SUDJELOVANJA U NADMETANJU

Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju sve fizičke i pravne osobe.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64. Na omotnici je obvezno navesti tekst:

„PONUDA NA NATJEČAJ ZA KUPNJU RABLJENOG VOZILA - NE OTVARATI“

 

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude se dostavljaju poštom ili izravnom dostavom u Urudžbeni zapisnik Bolnice.

Ponude se zaprimaju zaključno do 1. veljače 2017. godine, do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene po isteku roka neće se razmatrati.

 

7. ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ponuda s naviše ponuđenom cijenom rabljenog vozila.

Sudionici javnog natječaja biti će obaviješteni o odabiru u roku 3 dana od roka za dostavu ponuda.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

   

8.  OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Zainteresiranim natjecateljima pregled predmeta prodaje bit će omogućen na najavu na telefon: 01 3712 177 ili 091 3712 250. Pregled predmeta prodaje moguće je izvršiti radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 22. prosinca 2016.

Po javnom Natječaju za izbor i imenovanje odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica u KB „Sveti Duh“, objavljenom 9. prosinca 2016. u Narodnim novinama broj 115/2016. te 12. prosinca 2016. na web stranici Bolnice, provedenom u dijelu koji se odnosi na radna mjesta od ad 2. do ad 10. Natječaja, izabrani su i imenovani za rad na tim radnim mjestima, na mandatno razdoblje od četiri godine, kako slijedi:

Ad 2. Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti: prof.dr.sc. Dragan Jurčić, dr.med.

Ad 3. Pročelnik Poliklinike Klinike za unutarnje bolesti: prof.dr.sc. Marinko Marušić, prim.dr.med.

Ad 4. Pročelnik Poliklinike Klinike za neurologiju: doc.dr.sc. Anton Vladić, prim.dr.med.

Ad 5. Pročelnik Poliklinike Klinike za očne bolesti: doc.dr.sc. Mirjana Bjeloš, dr.med.

Ad 6. Pročelnik Dnevne bolnice Klinike za očne bolesti: doc.dr.sc. Damir Bosnar, dr.med.

Ad 7. Voditelj Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti: doc.dr.sc. Miro Bakula, dr.med.

Ad 8. Voditelj Odjela za ginekologiju Klinike za ginekologiju i porodništvo: doc.dr.sc. Alan Šerman, dr.med.

Ad 9. Voditelj Odjela za anesteziologiju i reanimatologiju Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje: doc.dr.sc. Ivan Šklebar, prim.dr.med.

Ad 10. Voditelj Poliklinike Zavoda za bolesti srca i krvnih žila: doc.dr.sc. Josip Lukenda, prim.dr.med.


 

Datum objave: 12. prosinca 2016.

Ovaj Natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 115/2016, od 9. prosinca 2016.

Na temelju članka 33. Statuta KB „Sveti Duh“ i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15 i 49/16), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

 

NATJEČAJ

  Za izbor i imenovanje odgovornih osoba ustrojstvenih jedinica u KB „Sveti Duh“ (položaji I. vrste):

 1. Predstojnik Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj
 2. Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj
 3. Pročelnik Poliklinike Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj
 4. Pročelnik Poliklinike Klinike za neurologiju (m/ž) - 1 izvršitelj
 5. Pročelnik Poliklinike Klinike za očne bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj
 6. Pročelnik Dnevne bolnice Klinike za očne bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj
 7. Voditelj Odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinike za unutarnje bolesti (m/ž) - 1 izvršitelj
 8. Voditelj Odjela za ginekologiju Klinike za ginekologiju i porodništvo (m/ž) - 1 izvršitelj
 9. Voditelj Odjela za anesteziologiju i reanimatologiju Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (m/ž) - 1 izvršitelj
 10. Voditelj Poliklinike Zavoda za bolesti srca i krvnih žila (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:

Ad 1.:

- medicinski fakultet;

- specijalizacija iz interne medicine, uža specijalizacija iz područja djelatnosti Klinike;

- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 10 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 2.:

- medicinski fakultet;

- specijalizacija iz interne medicine, uža specijalizacija iz gastroenterologije;

- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Zavoda;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 8 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 3., 4. i 5.:

- medicinski fakultet;

- specijalizacija iz područja djelatnosti klinike, uža specijalizacija iz područja djelatnosti klinike;

- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 6.:

- medicinski fakultet,

- specijalizacija iz oftalmologije i optometrije, uža specijalizacija iz područja oftalmologije i    optometrije;

- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana Klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 7., 8. i 9.:

- medicinski fakultet;

- specijalizacija iz područja djelatnosti klinike, uža specijalizacija iz        

  područja djelatnosti klinike, ako subspecijalizacija postoji;

- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana klinike;

- znanstveno-nastavno zvanje sveučilišni profesor ili docent;

- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

Ad 10.:

- medicinski fakultet;

- specijalizacija iz interne medicine, uža specijalizacija iz kardiologije,

- doktorat znanosti iz područja jedne od znanstvenih grana klinike;

- najmanje 5 godina specijalističkog iskustva.

 

 

Mandatno razdoblje odgovornih osoba Kliničke bolnice „Sveti Duh“ traje četiri godine.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i Plan i program rada za mandatno razdoblje.

Prijave na natječaj  treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „za natječaj za izbor i imenovanje odgovornih osoba - ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

                                                                                                 

Klinička bolnica „Sveti Duh“ 


Datum objave: 12. prosinca 2016.

 

Natječaj za specijalizaciju iz hitne medicine objavljen 07. studenog 2016., bodovna lista (pdf)

Odluka o izboru Nenada Vidaneca, dr. med.  na radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u KB "Sveti Duh" (pdf)

Odluka o izboru Franje Volarića, dr. med.  na radno mjesto doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u KB "Sveti Duh" (pdf)


 

Datum objave: 06. prosinca 2016.

Ur.broj: 01-03-5650/1

Zagreb, 02.12.2016.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 04.11.2016.  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

                                                                                       

ODLUKU

 

Dijana Bećić izabrana je za rad na radnom mjestu višeg referenta javne nabave na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

                                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 06. prosinca 2016.

 

Ur.broj: 01-03-5648/1

Zagreb, 02.12.2016.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 04.11.2016.  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

                                         

ODLUKU

Marija Čale izabrana je za rad na radnom mjestu referenta – kontrolora – materijalnog knjigovođe na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

                                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 30. studeni 2016.

JAVNI NATJEČAJ

RADI PRODAJE RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA

pročitajte dalje


Datum objave: 18. studeni 2016.

Ur.broj: 01-03-5166/1
Zagreb, 15.11.2016.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 04.11.2016. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU


Tatjana Goranović, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu doktora medicine specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja na neodređeno vrijeme u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 17. studeni 2016.

Ovaj Natječaj objavljen je u "Večernjem listu" od 7. studenoga 2016. i u Narodnim novinama broj 102, od 9. studenoga 2016. Sukladno propisima Natječaj se objavljuje i na web stranici Bolnice, dana 17. studenoga 2016. 

Rok za prijave istječe 25.studenoga 2016.

 

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2016. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

 

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz  hitne medicine - 3 izvršitelja

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,
 2. Životopis,
 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,
 4. Presliku diplome medicinskog fakulteta,
 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,
 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,
 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
 11. Popis objavljenih radova i preslike radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,
 12. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
 13. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).

 

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

 

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici  Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na internetskoj stranici bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 - www.kbsd.hr u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.                                                             

 

  Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 04. studeni 2016.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

NATJEČAJ


Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

I. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu doktora medicine specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

- odobrenje za samostalan rad

 


II. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu višeg referenta javne nabave na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 

III. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referenta – kontrolora – materijalnog knjigovođu na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci


 

ad.I.

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

 

ad.II. i ad.III.

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme od šest mjeseci uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog mjeseca.

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.


Potpisane prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za natječaj - ne otvarati“.


Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

U Zagrebu, 03. studenoga 2016.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 04. studeni 2016.

 

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se Natječaj za zapošljavanje doktora medicine na određeno vrijeme od 5 mjeseci – 20 izvršitelja, radi provođenja pripravničkog staža, objavljen dana 27. listopada 2016. u Narodnim novinama br. 99/16, na web stranici KB „Sveti Duh“ i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 03. studeni 2016.

JAVNI NATJEČAJ

 

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora za obavljanje:

- djelatnosti trgovine mješovitom robom ukupne površine 25,08 m2,

- frizerske djelatnosti ukupne površine 14,27 m2,

na lokaciji Sveti Duh 64, u Zagrebu, u prizemlju središnjeg atrija Bolnice.

 pročitajte cjelovit oglas

 


Datum objave: 27. listopada 2016.

Ovaj je natječaj objavljen u Narodnim novinama 99/2016 27.10.2016.

Na temelju članka 33. Statuta i Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine (NN 114/13), ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, raspisuje


Natječaj za zapošljavanje doktora medicine (m/ž) na određeno vrijeme od 5 mjeseci – 20 izvršitelja, radi provođenja pripravničkog staža


Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu na natječaj:

- preslik diplome

- preslik domovnice ili drugi dokaz o državljanstvu

- preslik potvrde o dužini trajanja studija

- prelik prosjeka ocijena tijekom studija


Lista prvenstva kandidata utvrđuje se na način da kandidati koji su ranije diplomirali imaju prednost pred kandidatima koji su diplomirali kasnije. Ako je više kandidata diplomiralo istoga dana prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena.

Kandidati koji će biti izabrani u obvezi su prilikom sklapanja ugovora o radu predočiti poslodavcu sve naprijed navedene dokumente u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Potpisane prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za natječaj za pripravnički staž - ne otvarati“.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 21. listopada 2016.

 

Ur.broj: 01-03-4683

Zagreb, 21.10.2016.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 09.09.2016.  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

                                                                                         ODLUKU

Tomislav Živko, mag.pharm., izabran je za rad na radnom mjestu magistra farmacije na neodređeno vrijeme u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

                                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 21. listopada 2016.

Ur.broj: 01-03-4681

Zagreb, 21.10.2016.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 09.09.2016.  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

                                                                                         ODLUKU

Mia Čerina, mag.exp.biol., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra biologije/diplomiranog inženjera biologije/magistra molekularne biologije na neodređeno vrijeme u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 

                                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 18. listopada 2016.

Ur.broj: 01-03-4584

Zagreb, 17.10.2016.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom natječaja koji je objavljen 09.09.2016.  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

                                                                                         ODLUKU

Mijenja se Odluka broj: 01-03-4395, od 05.10.2016. u dijelu  ad 4.3., te u tom dijelu  glasi „4.3. Ivan Burić.“

 

                                                                                      Obrazloženje

Izabrana kandidatkinja Nikolina Vidoš, bacc.physioth., povukla je prijavu na natječaj stoga je za rad na radnom mjestu prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme od jedne godine odabran Ivan Burić, bacc.physioth.

                                                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 10. listopada 2016.

 

 

OVO DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA OBJAVLJENO JE U NARODNIM NOVINAMA BROJ 90/16 DANA 07.10.2016. GODINE

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Poništava se točka IX. i X. Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za zapošljavanje na određeno vrijeme objavljenog dana 9. rujna 2016. na web stranici Bolnice i u Narodnim  novinama  broj 81/16:

 

IX. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administratora, SSS, na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

 

X. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referenta, VŠS, na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

 • VŠS ekonomskog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

U Zagrebu, 05. listopada 2016.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 05. listopada 2016.

Ur.broj: 01-03-4395

Zagreb, 05.10.2016.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 09.09.2016.  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

                                                                   ODLUKU

1. Na radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar  na određeno vrijeme od jedne godine u KB „Sveti Duh“ izabrani su sljedeći  kandidati: 


1.Matea Pranjić

2.Nino Vuleta

3.Petra Draganić

4.Nika Masnjak

5.Martin Petrovečki

6.Ivana Kovačević

7.Magdalena Družinec

8.Nikolina Pismar

9.Karolina Škrlin Batina

10.Valentina Kokotović

11.Andrea Lešnjak

12.Ivona Lučić

13.Margareta Poljski

14.Maja Brlas

15.Antonija Duilo

 

2. Na radno mjesto primalja -  asistentica na određeno vrijeme od jedne godine u KB „Sveti Duh“ izabrani su sljedeće  kandidatkinje: 


1.Helena Šimičić

2.Marina Vuković Pogačić

3.Martina Iveković

4.Valentina Turkalj

 

3. Na radno mjesto zdravstveno – laboratorijska tehničarka na određeno vrijeme od jedne godine u KB „Sveti Duh“ izabrani su sljedeće  kandidatkinje: 


1.Silvija Čuček

2.Valentina Golub

 

4. Na radno mjesto stručna prvostupnica fizioterapije na određeno vrijeme od jedne godine u KB „Sveti Duh“ izabrani su sljedeće  kandidatkinje: 


1.Kristina  Baotić

2.Iva Lenić

3.Nikolina Vidoš

 

Navedeni kandidati trebaju se javiti dana 07.10.2016. u 9 sati  u Upravnu zgradu KB „Sveti Duh“ soba broj 4

 

                                                                                RAVNATELJ BOLNICE

                                                                        prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 05. listopada 2016.

Ur.broj: 01-03-4396

Zagreb, 05.10.2016.

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 09.09.2016.  ravnatelj  Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

                                                                   ODLUKU

Nikola Požeg izabran je za rad na radnom mjestu kuhara  na određeno vrijeme za razdoblje od 6 mjeseci  u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

 

                                                                                              RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                      prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

 

Ur.broj: 01-03-4397

Zagreb, 05.10.2016.

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 09.09.2016.  ravnatelj  Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

                                                                   ODLUKU

Sonja Vrbančić izabrana je za rad na radnom mjestu servirke na određeno vrijeme za razdoblje od 6 mjeseci  u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

 

                                                                                              RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                      prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 05. listopada 2016.

Ur.broj: 01-03-4398

Zagreb, 05.10.2016.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 09.09.2016.  ravnatelj  Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

                                                                   ODLUKU

Štefica Geušić izabrana je za rad na radnom mjestu pomoćne radnice  na određeno vrijeme za razdoblje od 6 mjeseci  u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

 

                                                                                              RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                      prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 05. listopada 2016.

Ur.broj: 01-03-4274

Zagreb, 03.10.2016.

 

Na temelju članka 33. Statuta ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU


Nikola Hokman izabran je za rad na radnom mjestu administratora na određeno vrijeme za razdoblje od 6 mjeseci.

OBRAZLOŽENJE

 

Nikola Hokman prijavio se na Natječaj objavljen dana 09.09.2016., za rad na radom mjestu administratora pod brojem XI. iz navedenog Natječaja. Imenovani se pozvao na prednost pri zapošljavanju iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te je dostavio odgovarajuće dokaze.

Stoga je donesena Odluka kao u dispozitivu, na prijedlog Povjerenstva za odabir kandidata od 28.09.2016.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 04. listopada 2016.

 

Na  temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 09.09.2016.  ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

                                                                                         ODLUKU

Andrea Saračević, spec.med.biochem., izabrana je za rad na radnom mjestu magistra medicinske biokemije - specijalista na neodređeno vrijeme u Zavodu za medicinsko -  laboratorijsku dijagnostiku Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

 

                                                                                Ravnatelj

                                                                                                   prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 29. rujna 2016.

Zagreb,  29. 9. 2016. godine

Popis kandidata za radno mjesto laboratorijski tehničar SSS

 

Kandidati za radno mjesto laboratorijskog tehničara koji su na pismenom ispitu točno odgovorili na 10 i više pitanja, pozivaju se na intervju 30. 9.2016. godine u 10,00 sati u Upravnu zgradu soba br. 12.


 

Datum objave: 28. rujna 2016.

Zagreb,  28. 9. 2016. godine

Popis kandidata za radno mjesto primalje ASISTENTICE

Kandidati za radno mjesto primalja asistentica koji su na pismenom ispitu točno odgovorili na 9 i više pitanja, pozivaju se na intervju 29. 9.2016. godine u 11,00 sati u Upravnu zgradu soba br. 12.

 


Zagreb,  28. 9. 2016. godine

Popis kandidata za radno mjesto med. sestra/ tehničar SSS

 

Kandidati za radno mjesto medicinska sestra/ medicinski tehničar koji su na pismenom ispitu točno odgovorili na 11 i više pitanja, pozivaju se na intervju 30. 9. 2016. godine u 10,00 sati u Upravnu zgradu soba br. 12.

 


Datum objave: 27. rujna 2016.

Zagreb,  27. rujan 2016. godine

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

Kandidati za radno mjesto prvostupnika fizioterapije koji su pristupili pismenom ispitu i napisali  10 i više točnih odgovora mogu pristupiti razgovoru u petak 30.9.2016. godine i to:

 

10.00 sati - Baotić Kristina, Bungić Maja, Burić Ivan, Klaić Žana,

10.30 sati - Lenić Iva, Ljevaković Ema, Novak Juraić Martina, Radović Nevena,

11.00 sati - Stupnišek Nikolina, Stupnišek Petrić Ana, Šarić Valerija,

Šćiric Maja,

11.30 sati - Tenšek Josipa, Vidoš Nikolina.


Datum objave: 27. rujna 2016.

Tablica rezultata ispita kandidata za rad na radnom mjestu prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme (m/ž)


Datum objave: 23. rujna 2016.

 

Odluke o odabiru kandidata po Natječaju za specijalističko usavršavanje objavljenom 29. kolovoza 2016. (pdf)


 

Datum objave: 22. rujna 2016.

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se točka 4. Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine za 3 (tri) izvršitelja, objavljenog dana 29. kolovoza 2016. na web stranici Bolnice, u Večernjem listu te u Narodnim novinama broj 78/16.

 

                                                                                                    Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 21. rujna 2016.

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb raspisao je natječaj koji je objavljen 9. rujna 2016. god.

Kandidati koji su dostavili potpunu dokumentaciju imaju mogućnost pristupiti pisanoj provjeri prema rasporedu. Kandidati koji su dostavili nepotpunu dokumentaciju nemaju mogućnost pristupiti pisanoj provjeri. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

 

 Obavještavamo Vas da će se pisana provjera stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja za navedena radna mjesta održati u:

Ponedjeljak, 26. rujna 2016. u 10 h, u centralnoj predavaonici KB „Sveti Duh“ za :

3 izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme (m/ž)

 

 

Utorak, 27. rujna 2016. u 10 h, u centralnoj predavaonici KB „Sveti Duh“ za :

15 (petnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre / medicinskog tehničara općeg smjera na određeno vrijeme (m/ž)

 

Srijeda, 28. rujna 2016. u 10 h, u centralnoj predavaonici KB „Sveti Duh“ za :

 4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica (SSS)  na određeno vrijeme (m/ž)

 

Srijeda, 28. rujna 2016. u 11 h, u centralnoj predavaonici KB „Sveti Duh“ za :

 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijskog tehničara na određeno vrijeme (m/ž)

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni putem web stranice u roku od  24 sata od pisane provjere, putem web stranice Bolnice.


Datum objave: 16. rujna 2016.

 

ISPRAVAK NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA,

objavljenog 9. rujna 2016.

 

Natječaj  za zapošljavanje objavljen 9. rujna 2016., mijenja se na način da se točke IX., X. i XI. ispravljaju i glase:

IX. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administratora, SSS, na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

 

X. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referenta, VŠS, na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

 • VŠS ekonomskog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

 

XI. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu administratora, SSS, na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog, općeg, upravnog ili zdravstvenog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci

 

U Zagrebu, 16. rujna 2016.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 14. rujna 2016.

 

ISPRAVAK NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA,

objavljenog 9. rujna 2016.

 

Dio teksta Natječaja  za zapošljavanje objavljenog 9. rujna 2016.:

„Ugovor o radu ad I., ad II., ad III. i ad VI. zaključuje se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.“

ispravlja se i glasi:

„Ugovor o radu ad I., ad II., ad III. i ad IV. zaključuje se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.“

 

U Zagrebu, 14. rujna 2016.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 14. rujna 2016.

 

OBAVIJEST O RAZGOVORIMA ZA IZBOR SPECIJALIZANATA

Razgovori s pristupnicima za izbor specijalizanata održat će se prema slijedećem rasporedu:

 15.9.16.

 četvrtak

  20.9.16.

  utorak

 8 sati

 Hitna medicina

 

 9 sati

 Patologija i citologija

 

 11 sati

 Klinička radiologija

 13 sati

 Oftalmologija i  optometrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata objavljeni su na Oglasnoj ploči bolnice dana 13.09.2016.


 

Datum objave: 9. rujna 2016.

 

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu doktora medicine specijalista radiologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen medicinski fakultet

- položen specijalistički ispit

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistra farmacije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen farmaceutsko – biokemijski fakultet, studij farmacije

- 1 godina radnog iskustva

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistra biologije / diplomiranog inženjera biologije / magistra molekularne biologije na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen prirodoslovno-matematički fakultet, biološki odsjek

- 1 godina radnog iskustva

 

 1. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistra medicinske biokemije - specijalista na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen farmaceutsko – biokemijski fakultet, studij medicinske biokemije

- specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

- 4 godine radnog iskustva

- odobrenje za samostalan rad

 

 1. 3 (tri) izvršitelja za rad na radnom mjestu prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završen preddiplomski studij fizioterapije (VŠS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1. 15 (petnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre / medicinskog tehničara općeg smjera na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena medicinska škola (SSS)

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1.  4 (četiri) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1.  2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu zdravstveno - laboratorijskog tehničara na određeno vrijeme (m/ž)

 Uvjeti:

- završeno medicinska škola ili zdravstveno učilište, smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS)

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

 1.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu referenta – kontrolora – materijalnog knjigovođu na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1. 1 (jedan) izvršitelja za rad na radnom mjestu višeg referenta javne nabave na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- VŠS ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

       XI.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu stručnog referenta u tajništvu klinike/zavoda na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- SSS ekonomskog, upravnog, općeg ili zdravstvenog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

      XII. 1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu kuhara na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena ugostiteljska škola – smjer kuhar (SSS)

- 1 godina radnog iskustva u struci

 

 1.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu servirke na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

 

 1.  1 (jednog) izvršitelja za rad na radnom mjestu pomoćnog radnika na određeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

- završena osnovna škola (NSS)

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

 

Ugovor o radu ad I., ad II., ad III. i ad VI. zaključuje se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Ugovor o radu ad V. zaključuje se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Ugovor o radu ad VI., ad VII. i ad VIII. zaključuje se na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Ugovor o radu ad IX., ad X., ad XI., ad XII., ad XIII. i ad XIV. zaključuje se na određeno vrijeme od šest mjeseci uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan mjesec.

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja za radna mjesta ad V., ad VI., ad VII. i ad VIII., utvrđivat će se pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

 

O mjestu i terminu održavanja procjene stručnih sposobnosti, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni objavom na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh".

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                            

                                                                                                       Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 29. kolovoza 2016.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2016. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 1.  

kliničke radiologije

4 izvršitelja

 1.  

patologije i citologije

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

3 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad.

Radi prijave na natječaj pristupnici trebaju dostaviti:

 1. Prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona,
 2. Životopis,
 3. Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,
 4. Presliku diplome medicinskog fakulteta,
 5. Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 6. Presliku odobrenja za samostalan rad,
 7. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 8. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
 9. Presliku nagrada za vrijeme studija,
 10. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
 11. Popis objavljenih radova i preslike radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,
 12. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
 13. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o evidentiranom stažu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, izdanu za vrijeme trajanja ovog natječaja (radi omogućavanja točnog izračuna staža).

Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici  Bolnice.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima koji ad 8. predaju samo potvrdu fakulteta o težinskom prosjeku ocjena, biti će bodovan težinski prosjek.

Pristupnicima koji ne predaju potvrdu HZMO kako je navedeno ad 13. biti će bodovan samo rad u primarnoj/bolničkoj zdravstvenoj zaštiti kojem se početak i završetak može utvrditi sa sigurnošću temeljem priloženih ugovora o radu.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na internetskoj stranici bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici koji su predali valjane prijave biti će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima koji su predali valjane prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj. Eventualne prigovore u vezi s valjanošću prijave ili na prethodno objavljenu Bodovnu listu Povjerenstva, pristupnici mogu iskazati u terminu za razgovor pristupnika s Povjerenstvom.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na Oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 - www.kbsd.hr u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima. Ukoliko izabrani pristupnik s najvećim brojem bodova povuče svoju prijavu, povjerenstvo će predložiti ravnatelju izbor prvog slijedećeg pristupnika prema broju bodova.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.                                                              

 

  Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 01. kolovoza 2016.

UrBroj: 01-03-3466

U Zagrebu, 01. kolovoza 2016.

 

Na osnovu članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata Ministarstva zdravlja a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 23. lipnja 2016., ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

 

O D L U K U

 

 1. Goran Pažur, dr.med., izabran je za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

 1. Imenovani će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 1. Po pravomoćnosti ove Odluke imenovanog će pozvati Odjel kadrovskih poslova Kliničke bolnice „Sveti Duh“ radi zasnivanja radnog odnosa i sklapanja ugovora o radu. Goran Pažur, dr.med., dužan se tom pozivu odazvati u roku od 8 dana.

 1. Ukoliko se imenovani ne odazove pozivu u roku od 8 dana, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te će se na navedeno radno mjesto izabrati drugi pristupnik, sudionik navedenog natječaja.

 1. Ugovor o radu s imenovanim će se sklopiti nakon pravomoćnosti ove Odluke, a 30 dana nakon primitka odobrenja Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje imenovan je dužan započeti specijalističko usavršavanje.

 1. Ova Odluka javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, dana 01. kolovoza 2016.

 

Uputa o pravnom lijeku

Temeljem članka 9. stavka 3 Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine 83/15) protiv ove Odluke nezadovoljni pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Kliničke bolnice „Sveti Duh“, u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici Bolnice.

 

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 01. kolovoza 2016.

Ur.broj: 01-03-3464

Zagreb, 01.08.2016.

 

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

 

O D L U K U

1/ Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-3345 od 18.07.2016., kojom je Marko Tarle, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

2/ Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči i web-u KB „Sveti Duh“.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 18.07.2016., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-3345 kojom je Marko Tarle, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Budući je dana 29.07.2016. Marko Tarle, dr.med., pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od provođenja specijalizacije iz abdominalne kirurgije u KB „Sveti Duh“, donesena je Odluka kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana uručenja.

 

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 01. kolovoza 2016.

Ur.broj: 01-03-3465

Zagreb, 01.08.2016.

 

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

 

O D L U K U

 

1/ Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-3350 od 18.07.2016., kojom je Nenad Vidanec, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

2/ Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči i web-u KB „Sveti Duh“.

 

O b r a z l o ž e n j e

Dana 18.07.2016., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-3350 kojom je Nenad Vidanec, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Budući je dana 29.07.2016. Nenad Vidanec, dr.med., pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od provođenja specijalizacije iz hitne medicine u KB „Sveti Duh“, donesena je Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana uručenja.

 

RAVNATELJ BOLNICE

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 28. srpnja 2016.

Ur.broj: 01-03-3408

Zagreb, 27.07.2016.

Ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, temeljem odredbe članka 33. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“, donosi

                                                   O  D  L  U  K  U

1/ Stavlja se izvan snage Odluka ur.broj: 01-03-3351 od 18.07.2016., kojom je Emanuel Tatković, dr.med., izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

2/ Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči i web-u KB „Sveti Duh“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 18.07.2016., donesena je Odluka ur.broj: 01-03-3351 kojom je Emanuel Tatković, dr.med.,  izabran za rad na radnom mjestu doktora medicine na specijalizaciji iz hitne medicine u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“.

Budući je dana 26.07.2016. Emanuel Tatković, dr.med., pisanim putem izvijestio KB „Sveti Duh“ da odustaje od provođenja specijalizacije iz hitne medicine u KB „Sveti Duh“, donesena je Odluka kao u izreci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke imenovani može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Bolnice u roku 15 dana od dana uručenja.

 

 

                                                                                        RAVNATELJ BOLNICE

                                                                                       prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 18. srpnja 2016.

ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA PO NATJEČAJU ZA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE, OBJAVLJENOM 23. LIPNJA 2016.Datum objave: 18. srpnja 2016.

NATJEČAJ ZA SPECIJALIZACIJE OBJAVLJEN 23. LIPNJA 2016.


BODOVNE LISTE POVJERENSTAVA S ISTAKNUTIM UKUPNIM BODOVIMA PRISTUPNIKA (pdf)
(članak 7. stavak 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata)

 


Datum objave: 18. srpnja 2016.

 

      Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

   PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Djelomično se poništava Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja, objavljen dana 23. lipnja 2016., i to u dijelu koji se odnosi na:

 • specijalističko usavršavanje iz oftalmologije i optometrije (točka 9. Natječaja) i
 • specijalističko usavršavanje iz patologije i citologije (točka 12. Natječaja).

Odluka djelomičnom poništenju natječaja stupila je na snagu danom objave oglasa o poništenju Natječaja na web stranici Bolnice.

                                                                                              Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 23. lipnja 2016.

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama Bolnice i u "Večernjem listu" 23. lipnja 2016.

Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2016. godinu odobrenom od Ministarstva zdravlja, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“ raspisuje

N A T J E Č A J

Za zasnivanje radnog odnosa za doktore medicine, na neodređeno vrijeme, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 1.  

gastroenterologije

1 izvršitelj

 1.  

kardiologije

1 izvršitelj

 1.  

hematologije

1 izvršitelj

 1.  

nefrologije

1 izvršitelj

 1.  

kliničke farmakologije s toksikologijom

1 izvršitelj

 1.  

abdominalne kirurgije

1 izvršitelj

 1.  

pedijatrije

1 izvršitelj

 1.  

neurologije

1 izvršitelj

 1.  

oftalmologije i optometrije

2 izvršitelja

 1.  

anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

4 izvršitelja

 1.  

ortopedije i traumatologije

1 izvršitelj

 1.  

patologije i citologije

1 izvršitelj

 1.  

hitne medicine

4 izvršitelja

 

Opći uvjeti:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,

 • odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adrese stanovanja, elektronske adrese i broja telefona, pristupnici trebaju dostaviti neovjerene preslike sljedeće dokumentacije, kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te radi bodovanja sukladno Pravilniku:

 1. životopis,

 2. presliku domovnice,

 3. presliku diplome medicinskog fakulteta,

 4. presliku odobrenja za samostalan rad,

 5. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

 6. presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),

 7. presliku nagrada za vrijeme studija,

 8. presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,

 9. popis objavljenih radova i preslike radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (i kojim), da li je rad objavljen „in extenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,

 10. presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

Potpisane prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, poštom ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“ i na mrežnoj stranici stranici Bolnice.

Nepravodobne i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će objavljena na internetskoj stranici bolnice www.kbsd.hr , a pristupnici će biti pozvani na razgovor i putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj.

Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 - www.kbsd.hr u roku od 20 dana od dana razgovora s kandidatima.

Ostale objave, obavijesti i rokovi vezani uz provedbu natječaja propisani su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15).

S izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor o radu uz probni rad od šest mjeseci i ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji će biti solemniziran po javnom bilježniku.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“ 

Datum objave: 25. svibnja 2016.

Ovaj poništaj dijela natječaja je objavljen u NN 48/16 dana 25.05.2016. godine

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se točka III. Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu doktora medicine specijalista radiologije,

objavljenog dana 06. svibnja 2016. na web stranici Bolnice i u Narodnim novinama broj 43/16.

 

Klinička bolnica „Sveti Duh“


Datum objave: 23. svibnja 2016.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 06.05.2016. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Marijana Tomić Blažević, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu liječnik specijalist pedijatrije na neodređeno vrijeme u Klinici za ginekologiju i opstetriciju Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 23. svibnja 2016.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 06.05.2016. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Petra Orešković, mag.nutr., izabrana je za rad na radnom mjestu nutricioniste na neodređeno vrijeme u Službi bolničke prehrane Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 23. svibnja 2016.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 06.05.2016. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Silvana Kirinčić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu liječnice specijalistice oftalmologije i optometrije na neodređeno vrijeme u Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


 

Datum objave: 16. svibnja 2016.

 

Ur.broj: 01-03-2151

U Zagrebu,  11. svibnja 2016.       

Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se točka IV. Natječaja za zasnivanje radnog odnosa za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu magistra medicinske biokemije - specijalista,

objavljenog dana 06. svibnja 2016. na web stranici Bolnice i u Narodnim  novinama broj 43/16.


 

Datum objave: 06. svibnja 2016.

Ovaj natječaj objavljen je u Narodnim novinama 43/16 dana 06.05.2016. godine


Datum objave: 16. svibnja 2016.

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

I. Za zapošljavanje doktora medicine specijalista pedijatrije na neodređeno vrijeme (m/ž) - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen medicinski fakultet

 • položen specijalistički ispit

 

Potrebna dokumentacija:

- diploma

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

- domovnica

 

II. Za zapošljavanje doktora medicine specijalista oftalmologije i optometrije na neodređeno vrijeme (m/ž) - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen medicinski fakultet

 • položen specijalistički ispit

 

Potrebna dokumentacija:

- diploma

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

- domovnica

 

III. Za zapošljavanje doktora medicine specijalista radiologije na neodređeno vrijeme (m/ž) - 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

 • završen medicinski fakultet

 • položen specijalistički ispit

 

Potrebna dokumentacija:

- diploma

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

- domovnica

 

IV. Za zapošljavanje magistra medicinske biokemije - specijalista na neodređeno vrijeme (m/ž) - 2 izvršitelja

Stručni uvjeti:

 • završen biokemijski fakultet

 • specijalizacija iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

 • 4 godine specijalističkog staža

 

Potrebna dokumentacija:

- diploma

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

- domovnica

 

V. Za zapošljavanje nutricionista na neodređeno vrijeme (m/ž) - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

 • završen prehrambeno tehnološki fakultet (diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ili magistar nutricionizma)

 • 1 godina radnog iskustva u struci

 

Potrebna dokumentacija:

- diploma

- domovnica

 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti presliku dokumentacije kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta i životopis.

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


 

Datum objave: 06. svibnja 2016.

Na temelju članka 33. Statuta, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 13.04.2016. ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64, prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., donosi

ODLUKU

Dr.sc. Sanja Berić Lerotić, dr.med., izabrana je za rad na radnom mjestu liječnice specijalistice anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja na neodređeno vrijeme u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Kliničke bolnice „Sveti Duh“.

Ravnatelj

prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.


Datum objave: 13. travnja 2016.

OVAJ NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA BROJ 32/16 DANA 13.04.2016. GODINE

Na temelju članka 33. Statuta, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, Sveti Duh 64 raspisuje

NATJEČAJ

 

I. Za zapošljavanje doktora medicine specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja (m/ž) - 1 izvršitelj

 • završen medicinski fakultet

 • uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu

 • odobrenje za samostalan rad

 • domovnica

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta i životopis, u preslici.


Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica „Sveti Duh“

 

 


Datum objave: 11. travnja 2016.

Temeljem Vaše odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor radnika/ce na radno mjesto radnice/radnika na održavanju čistoće od 31. ožujka 2016., Ur. br.: 01-1386, izvješćujemo Vas da je Povjerenstvo donijelo odluku da se na tražena radna mjesta predloži za prijem:

 1. Božica Mlinarić

 2. Jelena Marušić

 3. Kristina Jambrešić

 4. Mirjana Gajski

 5. Danijela Žganjer

 6. Marijana Ivanković


Datum objave: 8. travnja 2016.

Predmet: Izvješće o provedenom Natječaju za zaključivanje ugovora o radu na

određeno vrijeme od jedne godine za medicinske sestre/ tehničare SSS

Poštovani,

dana 18. ožujka 2016. objavljen je Natječaj za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme od jedne godine, u kojem se traži 15 medicinskih sestara/ tehničara SSS.

Po završetku roka od 8 dana konstatira se da je pristiglo 127 molbi sa kompletnom dokumentacijom navedenom u natječaju.

Dana 1. travnja 2016. u 10,00 sati 67 kandidata za mjesto medicinske sestre/ tehničara SSS pristupilo je pismenom ispitu koje se sastojalo od 25 pitanja.

Nakon obrade rezultata objavljena je lista kandidata sa postignutim bodovima (u prilogu) i na razgovor je pozvano 34 kandidata.

Razgovor je obavljen 6. travnja 2016. godine.

Povjerenstvo u sastavu:

 1. Rukavina Marina, dipl. med. techn.

 2. Vera Jagušt, bacc. med. techn.

 3. Ivanka Pesečki, bacc. med. techn.

 4. Ljiljana Mihulja, bacc. med. techn.

 5. Radmila Vrbat, bacc. med. techn.

 6. Ljubica Pilipović, bacc. med. techn.

 7. Anđelka Barić, bacc. med. techn.

 8. Dubravka Ivanić, mag. med. techn.

 

obavilo je razgovor s kandidatima i po mišljenju povjerenstva kriterije su zadovoljili slijedeći kandidati, te predlažem da odobrite potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme od jedne godine kako slijedi:

 

Na Klinici za neurologiju (stacionar)- Filip Petković

- Ivana Fehir

Klinika za kirurgiju

Na Zavod za abdominalnu kirurgiju- Blanka Bolić

- Anđa Vicić

Na Odjel za traumatologiju- Valentina Kovačević

- Ana Bilić

 

Na Zavod za urologiju- stacionar- Jela Pudić

- Ivana Ojurović

 

Na Zavod za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata- stacionar- Anica Tuđman

- Josip Krnjak

 

Klinika za očne bolesti- stacionar- Selena Gaćeša

 

U Centru za hitnu medicinu- SHP- Marijana Dabrović

- Adrijana Stjepanović

 

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje- Odjel za intenzivno liječenje- Ida Bartulica

 

Zavod za ortopediju- stacionar- Ivona Vučetić

Datum početka rada predlažem sa danom 25. 4. 2016. godine.

 

 

---------------------------

 

Predmet: Izvješće o provedenom Natječaju i prijedlog za zaključivanje ugovora o radu na

određeno vrijeme za rad na radno mjesto laboratorijskog tehničara SSS

Poštovani,

dana 18. ožujka 2016. objavljen je Natječaj za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme od jedne godine, u kojem se traže dva (2) laboratorijska tehničara SSS.

Po završetku roka od 8 dana konstatira se da je pristiglo 18 molbi sa kompletnom dokumentacijom navedenom u natječaju.

Dana 1. travnja 2016. u 10,45 sati 11 kandidata pristupilo je pismenom testiranju koje se sastojalo od 14 pitanja.

Nakon obrade rezultata na razgovor je 6. travnja 2016. god. pozvano pet (5) kandidata.

Povjerenstvo u sastavu:

 1. Irena Pacadi, med. lab. ing.

 2. Đurđica Svetić Kljaić, lab. tech.

 3. Marina Rukavina, dipl. med. techn.

obavilo je razgovor s kandidatima i po mišljenju povjerenstva kriterije su zadovoljili slijedeći kandidati te predlažem potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od jedne

godine kako slijedi:

Na Zavodu za medicinsko- laboratorijsku dijagnostiku – Saša Fanda

Na Zavodu za patologiju i citologiju- Monika Kozić.

Datum početka rada predlažem sa danom 25. 4. 2016. godine


 

Datum objave: 04. travnja 2016.
 

Zagreb, 2. ožujak 2016. godine

Dana 1. travnja 2016. u 10,00 sati 67 kandidata zaradno mjesto medicinska sestra/ tehničar SSS pristupilo je pismenom ispitu koje se sastojalo od 25 pitanja.

Nakon obrade rezultata objavljujemo lista kandidata sa postignutim bodovima (u prilogu).

Na razgovor pozivamo kandidate koji su postigli 18 i više bodova.

Razgovor će se obaviti u srijedu 6. travnja 2016. godine u 11,00 sati u predavaoni Zavoda za urologiju ( na katu iznad Središnjeg hitnog prijama.

Dana 1. travnja 2016. u 10,45 sati 11 kandidata za radno mjesto laboratorijski tehničar SSS pristupilo je pismenom ispitu koje se sastojalo od 14 pitanja.

Nakon obrade rezultata objavljujemo lista kandidata sa postignutim bodovima (u prilogu).

Na razgovor pozivamo kandidate koji su postigli 13 i 14 bodova.

Razgovor će se obaviti u srijedu 6. travnja 2016. godine u 14,00 sati u sobi broj 12 u ravnateljstvu.

Zagreb, 6. travnja 2016. godine

Obavijest

Kandidati koji su dostavili dokumentaciju za natječaj objavljen 18.3.2016. godine, Blaženka Mešnjak, Ivana Jozić, Ivan Krkljuš, Jurij Giričenko, Dean Cvikić, Tea Šimurina, Mario Cerovečki i Vedran Hudin mogu pristupiti pismenom ispitu znanja 8.4. 2016. godine u 10,00 sati u urološkoj predavaoni. 

Datum objave: 30. ožujak 2016.

Zagreb,  29. 3. 2016. godine


Obavijest o provedbi postupka testiranja u povodu javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Kliničkoj bolnici ”Sveti Duh”

Poziv na testiranje - pisani dio
Kandidati koji su svoje prijave podnijeli pravodobno i  ispunjavaju propisane formalne uvjete u natječaju objavljenom 18. ožujka 2016. godine pozivaju se na testiranje- pisani dio.
Testiranje će se obaviti 1. travnja 2016. godine u Centralnoj predavaonici Bolnice i to:
Za radno mjesto medicinska sestra/ tehničar SSS - u 10,00 sati.
Za radno mjesto laboratorijski tehničar SSS - u 10,45 sati.


Datum objave: 18. ožujak 2016.

OVAJ NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA BROJ 24/16 DANA

18.03.2016. GODINE


Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine za:

 

I. 15 (petnaest) izvršitelja za rad na radnom mjestu medicinske sestre / medicinskog tehničara općeg smjera (SSS)

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija:

- dokaz o završenoj medicinskoj školi

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- domovnica

- životopis

 

II. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu laboratorijskog tehničara (SSS)

 

Uvjeti i potrebna dokumentacija:

- dokaz o završenoj školi odgovarajućeg smjera

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

- domovnica

- životopis

 

 1. 6 (šest) izvršitelja na radnom mjestu radnika/ce na održavanju čistoće (NSS)

Uvjeti i potrebna dokumentacija:

- dokaz o završenoj školi (NSS)

- domovnica


 

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za natječaj za zapošljavanje - ne otvarati“.

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, životopis i domovnicu, u preslici.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

 

Za radna mjesta ad I. i ad II. :

Stručne sposobnosti kandidata/kandidatkinja utvrđivat će se pisanom provjerom stručnih znanja bitnih za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta.

O mjestu i terminu održavanja procjene stručnih sposobnosti, kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni objavom na web stranici Kliničke bolnice "Sveti Duh".

Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupe provjeri stručnih znanja, smatrat će se da su povukli/e prijavu na natječaj.

Ugovor o radu s izabranim kandidatima zaključuje se na određeno vrijeme od jedne godine uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.


 

Za radno mjesto ad III. :

Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme od jedne godine uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan mjesec.

Klinička bolnica „Sveti Duh“


                                                                                                     Klinička bolnica „Sveti Duh“