Medicinska knjižnica: zbirka domaćih časopisa

Naslov časopisa

  ISSN

 

Acta clinica Croatica

 0353-9466

                      

Acta dermatovenerologica Croatica

 1330-027X

                      

Medicina Fluminensis

 0025-7729

 

Acta medica Croatica

 1330-0164

                      

Acta Medicorum

 0350-1167

 

Acta pharmaceutica

 1330-0075

                      

Acta stomatologica Croatica

 0001-7019

                      

Alcoholism and psychiatric research  

 1849-8582

 

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju

 0004-1254

                      

Collegium antropologicum

 0350-6134

                      

Croatian medical journal

 0353-9504

                     

Croatica Chemica Acta

 0011-1643

                      

Diabetologia Croatica

 0351-0042

 

Farmaceutski glasnik

 0014-8202

 

FIZIOinfo vidi

Physiotherapia Croatica

 1332-7909

 

Gynaecologia et Perinatologia

 1330-0091

                     

Hrvatski športskomedicinski vjesnik

 0354-0766

                     

Hrvatski veterinarski vjesnik

 1330-2124

 

Infektološki glasnik

 1331-2820

                     

Libri oncologici

 0300-8142

 

Liječničke novine

 1333-2775

 

Liječnički vjesnik

 0024-3477

                   

Medica Jadertina

 0351-0093

                      

Medicina Fluminensis

 0025-7729

                      

Medicus

 1330-013X

                      

Medix

 1331-3002

                       

Neurologia Croatica

 0358-8842

 

Paediatria Croatica

 1330-1403

                  

Periodicum biologorum

 0031-5362

                       

Pharmaca

 0031-6857

 

Psychiatria Danubina

 0353-5053

 

Reumatizam

 0374-1338

 

Signa Vitae

 1334-5605

                      

Sigrunost

 0350-6886

                      

Transfuziološki vjesnik

 1331-1120

                      

Veterinarski arhiv

 0372-5480

                     

Informacije o ranijim godištima časopisa u tiskanom obliku  potražite u Katalogu biomedicinske periodike u hrvatskim knjižnicama: 1991. - 2001. (sigla 0075 INDOK biblioteka OB "Sveti Duh")