Odjel za hematologiju i koagulaciju - znanstvena i nastavna djelatnost, publicistika

 Doc.dr.sc. Nada Lang, dr.med., predavač je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Interne medicine te Propedeutike interne medicine, dok vježbe i seminare sa studentima održavaju povremeno i drugi liječnici. Također sudjeluje u nastavi na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Dr.sc. Nikša Vučić, prim.dr.med. koordinator je modula "Hitna stanja u internoj medicini" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za OB "Sveti Duh" na kojem organizira seminare iz područja urgentnih hematoloških i koagulacijskih poremećaja.

Zdravstveni radnici Odjela za hematologiju i koagulaciju sudjeluju u znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, međunarodnim multicentričnim studijama liječenja hematoloških bolesnika, te međunarodnim i domaćim kongresima. Objavili su mnogobrojne znanstvene i stručne radove u međunarodno priznatim časopisima i stručnim knjigama.

Na Odjelu je u tijeku provođenje znanstvenog projekta uz potporu MZOS-a voditelj kojeg je dr.sc. Nikša Vučić, prim.dr.med.